sida

DÅK 2023

Distriktsårskonferens 2023

Datum: lördagen den 4 februari
Tid: 9.30 – slut
Plats: Folkhögskolan i Malung

Ladda ner platskarta

Möteshandlingar

Intervjuer
Rapporter
Handlingar som bifogats i kallelsen

 

Vad är en distriktsårskonferens?

Distriktsårskonferens förkortas vanligen till DÅK och är partidistriktets högsta beslutande organ, det vill säga det möte som bestämmer hur distriktets ska ledas och vilka prioriteringar distriktet ska göra under året, både organisatoriska och politiska.

DÅK:en består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten och är de som fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse (DS), distriktsordförande, valberedning samt revisorer. Vidare behandlar årskonferensen distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt regiongruppens rapport och hanterar inkomna motioner.

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Valda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på DÅK:en. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor men inte rösträtt. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna (se nedan).

Val av ombud

Partiföreningarna väljer ombud och ersättare till distriktsårskonferensen. Oftast på ett särskilt möte eller i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar förutom de som sitter i distriktsstyrelsen kan ställa upp och bli valda till ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet.

Nomineringar till distriktsårskonferensen

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på distriktsårskonferensen.  För att valberedningen ska hinna förbereda alla nomineringar är ett nomineringsstopp satt till den 10 januari.

Motionera till distriktsårskonferensen

Alla medlemmar i distriktet har rätt att skicka in motioner för att förbättra exempelvis verksamhetsplanen och allmänna motioner om ni önskar att någon annan fråga tas upp på distriktsårskonferensen. Motioner kan skickas av medlemmar, föreningar eller styrelser, enskilt eller i grupp.

För att distriktsstyrelsen ska hinna hantera motionerna i tid inför årskonferensen är ett motionsstopp satt till 10 januari.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut. Det kan exempelvis vara en förändring i ett dokument eller ett nytt ställningstagande i någon fråga.

Vad kan jag motionera på?
De dokument som nu skickats ut med kallelsen kan alla vara aktuella för förslag på ändringar och tillägg. När det gäller förslaget på verksamhetsplan så är det dokumentet i sin helhet som du kan motionera på. Det är också kopplat till dessa dokument vi vill ha debatt om politiska och organisatoriska prioriteringar.

Det går också bra att skicka in allmänna motioner, d.v.s. motioner om ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten.


Länkar:

Nominera kamrater till de olika uppdragen här

Skicka in motioner här

 

Om formulären inte fungerar kan du maila in din nominering på e-postadress: [email protected].

 

 

Kopiera länk