sida

Årlig rapport

Rapport från regiongruppen 2022

Regiongruppen har under året bestått av 6 ordinarie medlemmar varav 4 kvinnor och 2 män. Vi har
varit representerade i de flesta av regionens nämnder och styrelser med både ordinarie platser och
ersättarplatser. Vårt största fokus i det politiska arbetet har varit på frågor inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och den regional utvecklingen .

Kollektivtrafik

Vi har drivit frågan om att införa enhetspris. Det har vi kallat ”en tia om dagen”. Förslaget innebär att man ska kunna åka buss i hela länet för 10 kr per dag om man skaffar ett årskort. Motionen om en tia om dagen avslogs under året. Ett annat område vi har fokuserat på i Kollektivtrafiknämnden är att vi vill ta hem kollektivtrafiken i egen regi när den nuvarande upphandlingen löper ut.

Hälso- och sjukvård

Vi har arbetat för att behålla regionens verksamhet i egen regi och inte införa privata alternativ. Vi har där lagt en motion om att upphöra med LOV (lagen om valfrihet) inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Vi har också motionerat om att göra ett försök på 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka inom exempelvis dagkirurgin. Och med det kunna  locka mer personal och därigenom öka operationskapaciteten.

Vi har fört fram möjligheten att utnyttja pengar ifrån
resultatutjämningsreserven (RUR) för att lägga på personalbefrämjande åtgärder. Ett förslag om att Region Dalarna ska bli en ledande region inom Folkhälsoarbetet har vi också lagt fram.

Vi har lagt en interpellation där vi vill ha ett svar på hur regionen jobbar med suicidprevention.

Våra förslag om  Folkhälsoarbetet och våra andra motioner har tyvärr avslagits. De motioner som inte behandlats klart än, och som vi väntar på beslut om är förslaget om BUP och förslaget om att locka fler tandläkare och tandhygienister till orter där Folktandvården har personalbrist.

Budget

Vi har under året lagt fram ett eget budgetförslag, där även regionplanen reviderades något, där vi bland annat lade satsningar på primärvården, barn-
och ungdomspsykiatrin, 6 timmars arbetsdag och en satsning på att locka tandläkare och tandhygienister till Folktandvårdskliniker där vi för närvarande har bemanningsproblem. 

Efter valet 2022

Efter valet byttes stora delar av vår regiongrupp ut. Nu har vi 4 nya ledamöter. Två ledamöter av den förra gruppen är kvar i den nya.

Tyvärr lyckades vi inte få fler mandat än tidigare val och vi hamnade också utanför den ledande majoriteten och sitter särdeles i opposition igen. Socialdemokraterna valde att samarbeta med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti. Vi har alltså återigen fått en regionledning med en stark borgerlig inriktning.

Maja Gilbert Westholm
2023-01-18

Kopiera länk