sida

Regional-politisk valplattform 2022-2026

Vi håller vad vi lovar!

 

Dalarnas befolkning förtjänar den bästa offentliga servicen. Vi ska inte nöja oss med mindre. Dalarna ska också ha ett blomstrande näringsliv, kulturliv, och föreningsliv. Vi ska ha lika bra folkhälsa som andra, det ska inte spela någon roll om man bor i en stad eller på landsbygden när man söker sjukvård. Vi ska kunna ha ett aktivt arbetsliv och meningsfull sysselsättning. Det ska gå att ta sig till och från arbete och studier på ett hållbart och ekonomiskt bra sätt. Alla ska ha möjlighet att tillägna sig kultur och leva ett innehållsrikt liv.

För hela Dalarna
Alla i Dalarna ska ha förutsättningar för att må bra, oavsett var man bor och hur mycket man tjänar. Vänsterpartiet arbetar för att man ska kunna bo, jobba, utbilda sig och utvecklas i hela vår region. Alla ska ha möjlighet att utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och som individer. Vänsterpartiet lägger sin energi på konkreta reformer. Vi kan samarbeta brett om resultatet är en politik som gör Dalarna mer jämlikt.

Dalarna är ett vidsträckt län. Järnvägar, vägar, och annan infrastruktur måste fungera så att vi kan vara konkurrenskraftiga. Järnväg, vägnät, och bredband behöver byggas ut. Elnätet behöver förstärkas och laddstationer byggas i hela länet.

Vänsterpartiet värnar allmännyttan och arbetar för en jämlik och god bostadssituation i hela Dalarna framförallt för våra unga medborgare.

Klimat och miljö
För att vi ska kunna leva tryggt och må bra måste planeten också må bra. Det behövs en klok och rättvis klimatpolitik som går att genomföra i praktiken. Klimat- och artkrisen ska tas på allvar och Region Dalarna behöver bidra aktivt i omställningsarbetet samtidigt som vi underlättar för dem som bor i Dalarna att leva hållbart. Det gäller allt från vad vi äter till hur vi reser. Vi vill också främja den lokala matproduktionen och uppmuntra till mer ekologisk produktion. 

Alla beslut i Region Dalarna ska tas med utgångspunkt i hur det påverkar miljön.

Vi i Vänsterpartiet arbetar för att Region Dalarna ska uppfylla Paris-avtalet. Region Dalarna bör leda vägen i klimat- och miljöfrågan och påverka andra aktörer i arbetet för ett fossilfritt samhälle, bevara biologisk mångfald och agera för miljömässig hållbarhet.

Jämlik vård fri från vinstintressen
Vi som bor i Dalarna ska ha tillgång till bra sjukvård. Man ska vara trygg med att få den bästa vården, oavsett var man bor, vad man tjänar eller var man kommer från. Vårdcentraler är ofta den första kontakten med sjukvården och de ska vara lätta att nå. Vänsterpartiet vill arbeta för att korta vårdköerna i Dalarna. Skattepengarna ska användas till vård, inte till vinster. Därför ska Region Dalarna inte lägga ut vård på privata vårdgivare. Vänsterpartiet vill stoppa möjligheterna att ta ut vinster i välfärden. 

Rätten till god vård oavsett inkomst eller ekonomiska förutsättningar är en viktig princip. Därför måste arbetet med att minska och på sikt fasa ut patentavgifter inledas. För en ökad ekonomisk jämlikhet. Ingen ska någonsin behöva avstå vård för att den inte har råd, eller hamna i ekonomiska svårigheter, när räkningen från Regionen kommer.

Hela människan ska må bra, därför är det extra viktigt att satsa på en bra psykiatrisk vård, både för  barn, unga och vuxna. När det gör ont i själen behöver man kunna känna sig trygg i att det finns hjälp att få. Tandvården i Dalarna behöver förbättras för att man ska kunna få tid till tandläkaren, oavsett var man bor. Tandvården bör omfattas av ett högkostnadsskydd precis som resten av vården.

Våld, förtryck och orättvisor måste bekämpas och de som drabbats ska få stöd. Det gäller dem som drabbats av våld i en relation eller barn som bevittnat våld i hemmet. De som drabbats av sexuellt våld behöver särskild omsorg och det är viktigt att sjukvården kan möta dem på ett tryggt och säkert sätt.

Vi värnar om kommande generationer, därför är en trygg och bra kvinnosjukvård och förlossningsvård av största vikt. Föräldrar ska känna sig trygga när deras barn kommer till världen.

Folkhälsa
Den bästa vården är den som inte behövs. För att ha ett bra liv räcker det inte med att man får vård den dag man kanske blir sjuk, det är minst lika viktigt att vi har en bra folkhälsa. Vi ska ha ett stimulerande kulturliv. Alla ska ha ekonomisk trygghet, bra utbildning och möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Kan man förebygga sjukdom och ohälsa är mycket vunnet. Hälsosamtal, hälsofrämjande aktiviteter och tidiga insatser ska fungera.

Kollektivtrafik
Att resa kollektivt är ett sätt att värna miljön och ska vara en möjlighet för fler i länet. Det ska vara enkelt att resa oavsett storlek på plånbok och var man bor. Vi i Vänsterpartiet vill sänka biljettpriserna och utnyttja digitaliseringen till att vidareutveckla kollektivtrafiken. Infrastrukturen behöver bli bättre, framför allt genom satsning på järnväg. Flygresor kan ersättas av annan kollektivtrafik. Vi i Vänsterpartiet har som mål en avgiftsfri kollektivtrafik och vi vill börja med att sänka biljettpriserna.

Ett jämställt Dalarna
Alla i Dalarna ska ha en god livsmiljö som upplevs som trygg och inkluderande. Det är en förutsättning för att människor ska må bra. Att ha en meningsfull sysselsättning är nödvändigt för ett gott liv. De grupper som idag är särskilt utsatta för ohälsa behöver prioriteras. Här spelar klass en viktig roll men även kön, etnicitet, funktionsnedsättning och HBTQI.

Ojämlikhet mellan könen kan aldrig accepteras och Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter. Oavsett hur man lever och älskar har man rätt att bemötas med respekt och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Utbildning
Det ska gå att kombinera utbildning med familjeliv oavsett var i Dalarna man bor. Modernt arbetsliv kräver moderna lösningar. Det är viktigt att både offentlig sektor och företag kan få tag i rätt personal i hela länet. Samverkan mellan region och högskola är en viktig del i att kunna utbilda i de bristyrken som finns i länet. Det ska finnas god tillgång till distansutbildning, universitetsutbildning, och yrkesutbildning.
Det ska finnas utbildningar som är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Folkbildningen har en pedagogik som är unik i sin förmåga att låta människor utvecklas på̊ sina egna villkor. Vänsterpartiet verkar för att stärka och utveckla länets alla folkhögskolor.

Förskolan och skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte cementera och förstärka klasskillnader. Vänsterpartiet kämpar för en jämlik och sammanhållen förskola och skola i hela länet. För att åstadkomma detta behöver skolsystemet befrias från marknadslogik och vinstintressen. Marknadsskolan måste avskaffas.

Kultur
Konst, musik, dans, teater, litteratur och tv-spel är några kulturyttringar som gör livet roligare och mer stimulerande. Det är viktigt att alla i Dalarna får möjlighet att uppleva och utöva kultur. Vi vill vidga begreppet ”kultur” och överbrygga klyftorna mellan traditionell kultur och populärkultur. Genom att stötta kulturen i Dalarna och dess utövare stärker vi även våra invånare. Kultur ska vara en del av ungas liv och det är viktigt att barn och ungdomar får både ta del av, och utöva kultur.

Prioriterade frågor

 • Snabba på klimatomställningen i hela Dalarna.
 • Stoppa privatiseringar inom välfärden.
 • Sex timmars arbetsdag.
 • Kortare vårdköer.
 • God tillgänglighet och service i hela Dalarna.
 • Satsa på barn och unga.
 • Påbörja arbetet med att minska och på sikt fasa ut patientavgifter i Region Dalarna
 • Tandvård i hela Dalarna.
 • Satsa på folkhälsa.
 • Satsa på kultur och utbildning.
 • Främja lokal och regional livsmedelsproduktion.
 • Sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken.
 • Avgiftsfritt sommarlovskort för ungdomar upp till 25 år.
 • Uppgradera och bygg ut regionens järnväg- och vägnät.
 • Inför persontrafik på Västerdalsbanan.
 • Sjukpensionärer ska jämställas med ålderspensionärer.
 • Satsa på ekoturism.
 • Klimatmässigt hållbart skogsbruk.
Kopiera länk