sida

Verksamhetsplan

Vänsterpartiet Dalarnas verksamhetsplan 2023


Det kommande året innebär många nya utmaningar men även nya möjligheter för Vänsterpartiet Dalarna.

Det år som gått har fokus till stora delar legat på valrörelsen – en valrörelse där i många avseenden mycket stått på spel i en samtid som präglats av Covid 19-pandemins effekter, kriget i Ukraina, ekonomisk oro och de allt tydligare effekterna av klimatförändringarna, och inte minst högerextrema krafters frammarsch i samhället.

När samhället står inför dessa utmaningar är Vänsterpartiets roll viktigare än någonsin. Inget annat parti i svensk politik har någon trovärdig politik för att lösa de problem som vi står inför. Ett starkt, pålitligt och konsekvent Vänsterparti är viktigare än någonsin. Därför ska verksamheten även under kommande år fortsatt bygga på den strategi som uttrycks i strategidokumentet och som antagits av kongressen. Vi behöver arbeta vidare för att erövra och behålla ett större utrymme i svensk politik. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att behövas under lång tid framöver.

Politisk utveckling

Resultatet i valet 2022 medförde inte några stora förändringar i situationen för Vänsterpartiet i region Dalarna jämfört med den gångna mandatperioden. Samma sak gäller för flertalet kommuner. Vi sitter fortsatt i opposition på många håll, en roll som visserligen ger mindre inflytande men som samtidigt innebär mindre krav på kompromisser, och större utrymme för att formulera och ge uttryck för vår egen politik och våra egna förslag. Detta ger också större möjlighet att skapa och beskriva ett tydligt samband mellan den politik som bedrivs på olika nivåer, så att Vänsterpartiet upplevs som konsekvent och tydligt på nationell, regional och kommunal nivå. För att uppnå detta ska vi fortsätta sträva efter att våra politiska förslag och uttalanden ska ha sin grund i de beslut och plattformar som tagits på olika nivåer inom partiet.

Vi ska också sträva efter att fortsatt arbeta för en bra dialog och ett bra samarbete, både internt inom Vänsterpartiet och med människor och organisationer utanför partiet. Vänsterpartiet Dalarna kommer att fortsätta att arbeta för goda och givande relationer till Vänsterpartiet Centralt och övriga partidistrikt, och vi behöver fortsätta att arbeta för att skapa och upprätthålla forum för samarbete mellan distriktets partiföreningar, ett samarbete som vi ser har avgörande betydelse för våra mindre och resurssvagare partiföreningar men som kan vara mycket värdefullt även för de större och resursstarkare partiföreningarna.

Många människor i Dalarna och hela Sverige känner en oro över utvecklingen i samhället, både för hur samhället och andra människor ska påverkas och för hur de själva påverkas av faktorer som försämrad ekonomi, neddragningar i vår gemensamma välfärd, kriget i Ukraina och av klimatförändringarna. Den här oron har bidragit till en valrörelse där människors oro över privatekonomin skapat en grobar grund för populistiska utspel om enkla lösningar såsom sänkta bränslepriser och utbyggd kärnkraft, vilket i sin tur öppnat för ett valresultat på nationell nivå som medför att stora grupper i samhället riskerar att få en försämrad ekonomisk trygghet, att vår redan urholkade välfärd riskerar att försvaras ytterligare, och till att det viktiga arbetet med att hantera klimatutmaningarna riskerar att tappa ytterligare fart.

Vi i Vänsterpartiet Dalarna behöver förstå och kunna bemöta den här oron, och vara en tydlig röst för en långsiktigt ansvarsfull och hållbar politik som tar sig an de utmaningar som samhället står inför, samtidigt som den har sin grund i socialismens motto – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vi måste göra de omställningar som behövs i samhället, men samtidigt ska ingen enskild människa behöva vara rädd för att inte kunna försörja sig, ta sig till jobbet, få den vård man behöver eller ha råd med en bostad. Här ska vi vara tydliga och sakliga och undvika att hamna i eller bidra till att skapa ett diskussionsklimat där respekt eller fakta inte får plats.

Fakta är på Vänsterpartiets sida. Vi förlorar på ett debattklimat där känsloargument och halvsanningar frodas på bekostnad av fakta. I ett sådant debattklimat står vi oss slätt mot populister och självutnämnda ”experter”. Den konstruktiva, lösningsfokuserade och faktabaserade diskussionen är vårt främsta redskap och vi ska värna den och skapa utrymme för den i alla sammanhang där vi är aktiva, såväl internt som utanför partiet.

Regionpolitiken

Ett led i arbetet med att hålla en konsekvent röd linje mellan Vänsterpartiets politik på olika nivåer så att det blir tydligt att vår politik bottnar i en gemensam värdegrund och gemensamma ställningstaganden, är att fortsätta arbetet med att aktivt sprida information om det regionpolitiska arbetet till distriktets partiföreningar. Regionpolitiken har betydelse för alla Dalarnas invånare och det är av stor vikt att medlemmar och politiskt aktiva i våra partiföreningar får kunskap om frågor som rör regionens ansvarsområden, och om Vänsterpartiets arbete i regionen.

Våra regionpolitiker behöver också driva sitt arbete med regionens frågor med förståelse för och kunskap om förhållanden i de kommuner som påverkas. Här har distriktet en viktig roll att spela genom att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för dialog och samarbete mellan Vänsterpartiets politiska organisation i region Dalarna och Dalarnas lokala partiföreningar.

Organisering för framtiden

Att bedriva politisk verksamhet inom Vänsterpartiet innebär olika utmaningar i olika distrikt och olika partiföreningar. Faktorer som geografiska avstånd, socioekonomiska förhållanden i befolkningen, antal medlemmar och föreningens ekonomi har stor betydelse. För våra partiföreningar har det naturligtvis också en stor betydelse hur den politiska styrningen av kommunen ser ut – om Vänsterpartiet tillhör en styrande konstellation eller är i opposition, och hur andra partier agerar lokalt i olika frågor. Här kan vi se att det finns stora skillnader mellan Dalarnas partiföreningar. Vilka frågor som är mest aktuella och vilka arbetssätt som är framgångsrika skiljer sig till viss del åt.

Skillnaderna medför att det är viktigt att varje partiförening, med stöd från distriktet, tar fram en strategisk plan som fungerar just för dem. Samtidigt ger olikheterna goda möjligheter för partiföreningarna att lära och inspireras av varandras arbete. Vänsterpartiet Dalarna behöver bygga upp arbetssätt för att göra det möjligt att för distriktets partiföreningar att dra nytta av varandras olikheter och lära av varandras olika erfarenheter, men också att kunna samarbeta och dra nytta av varandras arbete inom områden där man har liknande förutsättningar och utmaningar.

För att kunna göra det måste allt vårt samarbete och all vår kommunikation grundas på respekt. I vårt politiska arbete ska vi kunna arbeta tillsammans oavsett hudfärg, kön, funktionsvariation, inkomst, ålder eller andra olikheter. På så vis blir vi starkare tillsammans och drar nytta av varandras erfarenheter och perspektiv. Internfeminismen är en viktig del i vårt arbete för att förhindra att frågan om kön blir avgörande för hur individen kan, eller inte kan, arbeta politiskt inom Vänsterpartiet.

Distriktet har en viktig roll i att driva internfeministiska frågor och stötta det internfeministiska arbetet i partiföreningarna

En stark administration

Vänsterpartiet Dalarna ska fortsätta arbetet med att bygga upp en stark organisation med arbetssätt som är kända och förstådda i organisationen och som gör det lätt för anställda, förtroendevalda och medlemmar att delta i det politiska arbetet på ett effektivt sätt.

Utbildning är nyckeln

En av distriktets viktigaste roller är att stötta lärandet bland medlemmar och förtroendevalda genom att erbjuda utbildningar och att stötta partiföreningarna i de utbildningar som anordnas hos dem. Utbildningar ger utöver lärandet även värdefulla möjligheter att träffa kamrater och knyta kontakter. Därför är det viktigt att fysiska utbildningstillfällen anordnas, även om digitala utbildningstillfällen och sammankomster är ett viktigt komplement som gör det möjligt för fler att kunna delta.

Kommunikation och information

Kommunikation är nyckeln till all organisering och allt samarbete. Därför är kommunikation och informationshantering bland de viktigaste uppgifterna för distriktet att hantera. För en framgångsrik organisering behöver medlemmar, förtroendevalda och anställda ha förutsättningar för att dela information och kommunicera med varandra och med personer och organisationer utanför Vänsterpartiet. Distriktet kommer att fortsätta sitt arbete med verktyg som hemsida, kalendarium och andra plattformar som Teams, Zetkin, sociala medier samt styrning av mejl i organisationen och att skapa forum för lärande, erfarenhetsutbyten och politisk diskussion

Kopiera länk