• Hem
  • Vad har hänt i ...
Blogg

Vad har hänt i februari?

Nu har februari passerat och det har hänt mycket under månaden. Här kommer en (lång – men intressant) sammanfattning av vad som hänt och vad vi har gjort. 

 

Hälso- och sjukvården

Vårdval BUP behöver avslutas så fort som möjligt

Under februari månads regionfullmäktige hade Moderaterna ställt en interpellation (en fråga för debatt) om majoriteten skulle kunna tänka sig att införa LOV (Lagen om valfrihet) även inom vuxenpsykiatrin. Den frågeställningen synliggjorde vad vi misstänkt länge när psykiatrins ekonomiska förutsättningar länge varit eftersatt, att det varit deras långsiktiga mål att privatisera hela psykiatrin i Dalarna. Moderaterna vill gärna måla upp LOV inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) som ett framgångsrecept, vilket vi skrivit om tidigare.

Föregående mandatperiod lämnade Maja Gilbert Westholm in en motion om att fortast möjligt avsluta LOV inom BUP. Skälen till det är uppenbara, eftersom LOV splittrar vårdens resurser och försämrar förutsättningarna för de som är i behov av psykiatrins hjälp. Vidare föreslogs det i motionen att i kombination med LOV:s avslutande så ska en genomlysning och satsning på BUP genomföras med syfte att kunna behålla och återrekrytera personal för att åstadkomma ett bra flöde för barnen.

Denna motion var uppe i februari månads Hälso- och sjukvårdsnämnd på sin väg mot Regionfullmäktige. Vänsterpartiet yrkade såklart bifall till motionen, men det anmärkningsvärda i det sammanträdet, var att den ledamot i den politiska ledningen som först klev fram och yrkade avslag på motionen bar Socialdemokratiskt flagg. De motiverade sitt avslag med att man gjort en överenskommelse inom den politiska majoriteten att LOV inom BUP ska kvarstå i ytterligare två år, för att sedan utvärderas. Det innebär att psykiatrin även fortsättningsvis kommer lida av underfinansiering och splittring även under Socialdemokratisk ledning.   

 

Smärtrehabiliteringen i Säter/Falun

Under februari månad kom det till vår kännedom att det tagits ett tjänstemannabeslut i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att Smärtrehabiliteringen i Säter/Falun tillfälligt ska stängas. Som en konsekvens av detta går det inte längre att remittera nya patienter till enheten. Bakgrunden till stängningen ska enligt uppgift ha varit att man under en längre tid inte haft en fast läkare knuten till smärtrehabiliteringen. Eftersom beslutet är taget på delegation och inte går att överpröva genom ett politiskt ställningstagande, samtidigt som Vänsterpartiet ser ett stort behov av just en sådan verksamhet i Dalarna, skickade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ till kommande sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden. I den ställer vi en rad frågor till Hälso- och sjukvårdsdirektören Åsa Dedering om hur planen ser ut framöver och hur vi ska kunna säkerställa att nuvarande och framtida smärtpatienter får rätt vård och hjälp.

 

Kollektivtrafiken

Efter att februari månad förpassats till historien kan vi konstatera att Vänsterpartiet ensamt i Region Dalarna är det parti som driver på för en attraktiv, jämlik och jämställd kollektivtrafik i Dalarna. Det är Vänsterpartiet som håller blicken fäst mot målet och som agerar efter insikten i att genom en väl utbyggd och använd kollektivtrafik kan Regionen åstadkomma den enskilt största och nödvändiga insatsen för ett bättre klimat. Regionen ligger liksom de flesta kommuner efter i arbetet att kunna uppnå de satta klimatmålen för 2030. Ekonomin skapar en passivitet hos den politiska ledningen och de två övriga oppositionspartierna går från M som intar ett skygglappsbeteende, till SD som uppvisar en renodlad faktaresistens och klimatförnekelse. Det är en sorgesam tid vi lever i, men desto större anledning för Vänsterpartiet att hålla fanan högt.

Region Dalarna vill fortsätta vara beroende av upphandlingar och Vänsterpartiet är nu ensamt kvar i kravet på drift i egen regi

Vi har fortsatt att driva frågan om att Kollektivtrafiken ska drivas i egen regi, då det skulle ge Regionen större manöverutrymme och möjlighet till att anpassa kollektivtrafiken efter inte bara dagens behov, utan även framtidens. Upphandlingar skapar osäkerhet, är dyra, särskilt med tanke på att de i mer regel än undantag överklagas och försätter Regionen i tidsnöd. Upphandling av kollektivtrafiken skapar även inlåsningseffekter över lång tid framåt. Med nuvarande upphandlad kollektivtrafik och nämndbudget, går det att konstatera, att samtidigt som kollektivtrafiknämnden har stora underskott, gör de upphandlade bolagen stora vinster och människors förtroende och upplevelse av det kollektiva resandet i Dalarna i undersökningar ligger på en bottennivå. I det läget vore det rimligt för fler partier än Vänsterpartiet att inse att vi borde göra annorlunda än att göra ett försök till upphandling ännu en gång. I valrörelsen gjorde Socialdemokraterna stor sak i debatten att det var särskilt angeläget att ta tillbaka driften i just egen regi. Den åtgärden har de numera genom sina representanter i Regionen föreslagit att avslå. 

Sommarlovskort

Ännu en väg som Socialdemokraterna valt bort, framför viljan att sitta vid makten, är den om avgiftsfria sommarlovskort för skolungdomar. Här är det Vänsterpartiet som håller fortsatt kurs och säger samma sak både före och efter valet, medan Socialdemokraterna även här svänger om. Enligt den politiska majoriteten ska ett sommarlovskort kosta 550 kr. Den ekonomiska ojämlikheten tillåts alltså att fortsätta gå ner i åldrarna och skapa segregerade förutsättningar för ungdomar att kunna delta i kultur- och fritidslivet som blir beroende på var du bor och hur dina föräldrars ekonomi ser ut.

Dalarnas kollektivtrafik förtjänar en framåtskridande syn med fokus på tillgänglighet

Regionfullmäktige har antagit en strategisk “trafikförsörjningsplan” som i många delar är bra, men på tok för defensiv i sin hållning. Trots andra tongångar före valet, fortsätter även den nya majoriteten att underfinansiera kollektivtrafiken. Det leder till ett fokus på trafikminimering och endast minsta nödvändiga användning och att målsättningar sätts som att kollektivtrafikens kostnader i större grad ska finansieras via biljettintäkter. 

Vänsterpartiet menar att det behövs göras en synvända och vända utvecklingen mot att minska kostnaden för biljetter och öka den skattefinansierade delen av verksamheten. Det är då vi kan utöka trafiken och på sikt göra den avgiftsfri. 

Fram tills det målet är uppnått ser vi att det finns flera nödvändiga och bra steg att ta på vägen. En del i det är förstås prismodellen “en tia om dagen” som vi skrivit om tidigare, men även att det i framtagandet av underlag och nya analyser läggs ett fokus på att beskriva möjligheterna till att utveckla och utöka trafikförsörjningen via kollektivt resande i Dalarna. 

Vi föreslår även att region Dalarna bör ingå och genomföra samarbete med företag och intresseföreningar inom upplevelse och besöksmålsbranschen för att vidare göra det kollektiva resandet till det mest naturliga och självklara valet, även för den som tillfälligt besöker Dalarna. Efter debatten och beslut i Regionfullmäktige är bilden tydlig: Det är Vänsterpartiet som har politik och en vilja att förbättra och utveckla – övriga hukar och vill gå vidare till andra frågor. Problemet är att vi inte har den tiden, vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen och i det arbetet är en utökad kollektivtrafik den enskilt största åtgärd för ett bättre klimat som vi på kort tid kan åstadkomma.

Återkommande beslut om avgiftsfria bussar för ukrainska medborgare

Ett återkommande ärende som vi ännu en gång beslutat om, är att tillfälligt erbjuda Ukrainska medborgare avgiftsfrihet när de åker buss. Vänsterpartiet är för avgiftsfriheten, men vill tillägga att alla som drabbas av krig och flyr från krig är på sina olika sätt ändå lika drabbade och vi yrkade därför på att avgiftsfrihet på bussar ska gälla alla som flyr från krig oavsett nationalitet. Ytterst anser vi att all kollektivtrafik borde vara avgiftsfri, men när frågan var uppe om att ge en grupp baserad på deras nationalitet en viss förmån, menar vi att ett sådant beslut bör omfatta alla som är i liknande situation och förhållande. På så sätt blir beslutet mer likvärdigt.

 

Regionstyrelsen

Ett Dalarna fritt från våld

Region Dalarna har tillsammans med länets övriga kommuner och myndigheter antagit en länsövergripande strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor i Dalarna. Strategin har bra målsättningar och tankar, men vi såg behovet av att Regionen i egen del behöver konkretisera och presentera hur det praktiska genomförandet ska se ut, för att kunna förverkliga strategin. Vänsterpartiet föreslog därför ett sådant tydliggörande, vilket bifölls av övriga partier och även blev Regionstyrelsens beslut.

Från nämnd till beredning

Den politiska ledningen valde att efter valet lägga fram förslaget om att lägga ner Fastighetsnämnden och göra om den till en beredning under Regionstyrelsen. Skälen till detta angavs vara att förtydliga verksamhetens strategiskt viktiga koppling till övriga nämnder och verksamheter. De stora skillnaden i och med förändringen blir att den politiska sammansättningen, som kommer vara lika stor som tidigare, inte längre får beslutsmandat, utan istället bereder ett förslag för Regionstyrelsen som då istället blir beslutsfattare i alla frågor som rör regionens fastigheter. Det i sig innebär att den politiska processen blir avsevärt mycket längre med risk för att det uppstår en lång fördröjning i processen mellan när Regionfastigheters behov av beslut uppstår, till de slutligen får det tillgodosett. 

Enligt delegationsordningen måste alla investeringar och åtgärder som har ett ekonomiskt värde över 10 miljoner, ett politiskt godkännande.

För att synliggöra vad förändringen kan innebära i praktiken kommer följande scenario:
 
Säg att ett läge uppstår där fastighetsförvaltningen behöver ett politiskt beslut för att komma vidare i sin arbetsprocess. All nödvändig information finns på plats den 12 februari. Enligt tidigare ordning skulle då ärendet ha kunnat lyftas på nästkommande Fastighetsnämnd som i det här fallet ägde rum den 22 februari och därefter skulle förvaltningen fått de politiska direktiv de behöver för att komma vidare.

Samma situation med den nya beslutsgången skulle istället bli så här: Behovet av ett beslut uppstår den 12 februari, den 22 februari sammanträder Fastighetsberedningen som hanterar frågan och skickar ett förslag till Regionstyrelsens arbetsutskott den 20 mars som ger Regionstyrelsen ett förslag till beslut tills de sammanträder den 4 april. I bästa fall får då Fastighetsförvaltningen ett besked och eventuellt klartecken om fortsatt arbete eller ej. I värsta fall uppstår det frågor i regionstyrelsen som då skickar tillbaka ärendet till beredningen som sammanträder igen den 26 april, varpå nästkommande Regionstyrelse äger rum i slutet av maj, vilket motsvarar en fördröjning på tre månader. 

Den tröghet i systemet som förändringen innebär, gör det svårt för oss att känna att den kan vara av godo – i bästa fall rymmer den en from förhoppning av att det kanske skulle kunna komma något gott av det. I samma ärende låg även förslaget att Fastighetsberedningens ordförande skulle ha ett arvode på 40%, vilket är samma nivå som tidigare ordförande för Fastighetsnämnden skulle haft. En beredning som inte får fatta beslut har inte samma ansvar som en nämnd och därför fann vi det orimligt att ordförande får ett så pass stort arvode, särskilt med anledning av att regionens flesta andra beredningar har en nivå på 15%, vilket vi ansåg vara en mer rimlig nivå för en beredningsordförande. Därför föreslog vi att alla ordföranden för beredningar vara likställas till den lägre procentsatsen. 

 

Regionservice

Lasarettsköket i Falun

Vi har tidigare skrivit om den interpellation som vi ställde till servicenämndens ordförande Sebastian Karlberg (S) om vilka planer den nya majoriteten har för lasarettsköket i Falun. Under regionfullmäktige i februari fick vi ett svar.

Det var uppenbart att Socialdemokraterna tyckte att frågeställningen var ansträngande för dom att svara på, med anledning av att de tidigare varit starkt kritiska till modellen att mat ska tillagas i Mora för att sedan transporteras till Falun. Svaret som gavs var att köket inte skulle rivas eller utrymmas och att samtliga inventarier som spisar, kokkärl med mera ska vara kvar.

De betonade att att de skulle säkerställa att det finns en beredskapskapacitet i Dalarna och att Faluns kök då ingår i det. Vi frågade då vad ordförande mer konkret menade med en bibehållen kapacitet om det innebar att köket i Falun även fortsättningsvis kommer ha samma personella resurser som tidigare. Det kunde ordförande inte svar på, utan han klargjorde att den nya majoriteten avser att verkställa tidigare fattade beslut om än med vissa oklara modifieringar.

Från senaste sammanträdet med Servicenämnden går det att utläsa att införandet utav regionens nya måltidssystem innebär kyld enportionsmat till patienterna. Vilket medför att det uppstår kostnadsminskningar för produktionsköket i Falun. Med det konstaterandet är det inte svårt att dra slutsatsen att personalneddragningar kommer att genomföras i köket i Falun. Det försämrar i praktiken förutsättningarna för en god krisberedskap på Falu lasarettskök, snarare än vad som tvärtom utlovats.

Under nämnden gavs även informationen att besparingarna som antas i grundförslaget som förvisso inte beslutats än, motsvarar ca 10 tjänster. Ingen person ska enligt förslaget sägas upp på grund utav en uppkommen arbetsbrist, däremot kan personal tänkas komma omplaceras till Vårdnära service. Den planen kan i sig vara olycklig eftersom kockar är en bristresurs och borde vara några regionen snarare borde vara måna om att behålla, än att omplacera till andra arbeten.

Vänsterpartiet kommer fortsättningsvis bevaka denna fråga och vi anser fortfarande att bibehållen kapacitet på Falu lasarett är både viktig och nödvändig, samt att vi behöver göra mer för att minska behovet av transporter i länet och att det nya måltidssystemet verkar i motsatt riktning för det. 

 

Detta var ett axplock av den politik som Vänsterpartiet drivit under februari månad 2023 och om du läst ända hit:
Tack för din tid!

Om du har några frågor, tveka inte att skriva och fråga.

Väl mött,
Patrik Liljeglöd

2023-03-03

 

Kopiera länk