• Hem
  • MOTION: Avsluta...
Motioner

MOTION: Avsluta vårdval BUP

Införandet av valfrihetsvård (LOV) inom Barnpsykiatrin har visat sig leda till längre väntetider och därmed färre insatser för barn och unga med psykiska problem.

Eftersom det upplägg som styr möjligheten att få insatser från BUP kräver att man först har en eller flera diagnoser riskerar väntetiderna att bli allt längre.

Vänsterpartiet föreslår därför att man avslutar LOV-experimentet och inför insatser som tar hänsyn till barnens behov av tidiga insatser på rätt vårdnivå.

Vi föreslår att starta en modell där man har ”en väg in” och där barnen triageras utifrån behov och där möjligheter erbjuds till basala insatser som kanske kan undvika att barnet behöver utredas. Om barnet ska utredas behöver det först klarläggas om barnet sover och äter ordentligt eller om barnet har en stabil social- och skolsituation.

Innan dessa basala behov är klarlagda och vid behov åtgärdade ska inte barn utredas för eventuella neuropsykiatriska svårigheter. Mycket kan åtgärdas av skolhälsovården eller av samtalsmottagningen för barn och unga om bara organisationerna samverkar på ett strukturerat vis istället för att barnen hänvisas vidare.

Regionen bör ta sitt ansvar för att samordningen kommer till stånd och att det finns tillräckliga resurser på rätt nivå i stället för att sälja ut barnen till en privat vårdmarknad.

Ett utmärkt exempel på hur man på ett lyckosamt sätt kan klara att minska väntetider till BUP finns i vår grannregion Gävleborg som genomfört en sammanhållen vård av barn och unga. Däremot finns i Sverige inget lyckat exempel på att väntetiderna kortats och barnen därmed fått insatser tidigare när man infört valfrihetsvård (LOV) på BUP.

Vänsterpartiet yrkar att:

  • Vårdval BUP avslutas så snart som möjligt.
  • En genomlysning och satsning på BUP genomförs med syfte att behålla och återrekrytera personal för att åstadkomma ett bra flöde för barnen.
  • Regionen åtar sig att verka för att samordna insatser från elevhälsa, ungdomsmottagning, samtalsmottagning för barn och unga och den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin.

 

För Vänsterpartiet:

Maja Gilbert Westholm

2022-05-10

Kopiera länk