sida

Budget& regionplan

Ett Dalarna för alla
– inte bara några få

 

Ett Dalarna för oss alla


I Region Dalarna arbetar vi för ett jämlikt

samhälle med en jämlik hälsa. Varje politiskt förslag skall ha som mål att utplåna klass- och hälsoklyftor. Hälsa är ett bredare begrepp än frånvaro av sjukdom och det är behoven, inte efterfrågan som skall vara styrande i alla prioriteringar.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på
ekologisk grund. Vår politik tar alltid avstamp i detta.
Vi vill förverkliga ett samhälle grundat på demokrati,
jämlikhet och solidaritet. Vi vill ha ett samhälle befriat
från klass- köns- etniskt och åldersrelaterat förtryck. Ett
rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och
män har samma rättigheter och möjligheter.

Covid 19

De senaste årens pandemi har visat på de svårigheter som
fragmentiseringen av hälso- och sjukvården skapat. Region
Dalarna har få privata vårdcentraler och ett minimum av
privata vårdaktörer och pandemins verkningar har därför
organisatoriskt blivit mer hanterliga.
Pandemin har dock inneburit stora påfrestningar för vårdpersonalen som har fått arbeta under stor press både fysiskt och psykiskt. Pandemin har också visat upp den solidaritet och omställningsförmåga som finns bland hälso- och sjukvårdens personal. Men det har slitit hårt på vårdpersonal. En stor vårdskuld ska betas av samtidigt som som behovet av återhämtning blivit alltmer akut.

Personalpolitiken behöver ändras så att fler människor vill börja arbeta inom vårdyrken och stanna kvar. För att göra vården till en mer attraktiv arbetsplats vill vi införa arbetstidsmodeller som innebär kortare arbetstid med bibehållen lön.

Regionplanens struktur

Vår politiska strategi utgår alltid från våra grundläggande
värderingar. Region Dalarna är inte en isolerad del i samhället. Därför kommer Vänsterpartiets regionplan ibland att beröra delar som även är kommunala eller nationella. Vi
återkopplar dock alltid till den regionala dagordningen och
våra förslag handlar om hur vi ska kunna påverka regionens
politik.

Vi har tagit del av de prioriteringar som region Dalarnas nya majoritet (S, C, KD och DSP) har lagt fram och i vissa delar är vi överens om satsningar och förslag på förändrade ramar. Vi har dock gjort några omprioriteringar och lagt till satsningar som vi anser är nödvändiga för att Region Dalarna ska kunna bedriva verksamheter mer optimalt och bättre kunna möta befolkningens behov.

 

Vänsterpartiets prioriteringar


Hälso- och sjukvård

I Vänsterpartiets budget för 2023 vill vi förstärka och konsolidera verksamheterna inom Hälso- och sjukvården. Vi lägger 15 miljoner kr på rättvisa löner för att kunna behålla sjukvårdspersonal och därmed ge en god och kvalitativ sjukvård för länets patienter. Vi gör också särskilda satsningar på primärvård.

Folkhälsosatsningar

Vikten av en god folkhälsa och behovet av kunskap om
hälsa och sjukdomar har visat sig med all önskvärd tydlighet
under det senaste årets pandemi.
Som vanligt drabbar sjukdomar i högre grad dem med
låg utbildning och sämre ekonomi. Regionens ansvar måste
då vara att ge all stöttning och kunskap som är möjlig för att
utjämna hälsoskillnader.

Digitala Hälsorum

Tillgänglighet till den nära vården är viktig för alla och särskilt äldre personer på landsbygden känner ofta att vården är för långt bort. Vi vill därför snabba på utvecklingen av digitala Hälsorum i de kommundelar som ligger långt från den fysiska vårdcentralen. I det digitala Hälsorummet finns möjlighet att mäta blodtryck, ta enklare blodprov och ha en digital kontakt medvårdcentralen.

Hälsosamtal

Vänsterpartiet ser att det skulle vara av stor nytta för folkhälsan om regionen skulle utöka målgruppen för riktade hälsosamtal. Desto tidigare i livet ohälsosamma levnadsvanor går att bryta, desto bättre blir det för både den egna och den allmänna hälsan och behov av insatser. Idag riktar sig hälsosamtalen till gruppen 50-åringar, vänsterpartiet föreslår en bredare målgruppsinriktning. Därför tillför vi 12,5 miljoner kr till vårdcentralerna för detta.

Hushållstidning 1177

Vänsterpartiet vill ge ut Hushållstidningen 1177. Kunskap om hälsa och hur våra levnadsvanor kan orsaka sjukdomar är nödvändig för att vi skall ändra vår livsstil. Men kunskap är en färskvara och primärvårdens resurser är otillräckliga för att ge befolkningen den återkommande påfyllning som behövs. Därför behövs denna tidning som ett komplement i folkhälsoarbetet. Vi satsar 1,5 miljoner kr per år på att ge ut tidningen till länets invånare 4 gånger per år.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Vänsterpartiet vill att regionen ska driva Barn- och ungdomspsykiatrin i egen regi. Vi menar att privatiseringen splittrar verksamheten och därmed försvårar för regionen att göra det omtag av verksamheten som är nödvändig. Vi är övertygade om att en sammanhållen vård är en bättre lösning både för verksamheten och för att kunna ge Dalarnas befolkning som är i behov av insatser från BUP, den vård och det stöd de behöver.

Vi har tagit del av det arbetssätt som motsvarande enheter inom Region Gävleborg lyckosamt infört och ser möjligheten till att applicera denna modell även i Dalarna. 

Vi är dock medvetna att Region Dalarna för 2023 är uppbundna av avtal och ser det därför möjligt att genomföra våra förslag på budgetförändringar först 2024 och framåt. Ett kvitto på att privatiseringar ökar behovet av administration ser vi även i majoritetens budget där de föreslår 2,7 miljoner kr årligen för att införa tre utredartjänster vars syfte är att kontrollera de privata aktörernas verksamhet.

Vänsterpartiet överför därför de 90 miljoner kr från som majoriteten lagt på Vårdval till Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Detsamma gäller 16 miljoner kr som avser läkemedel, samt att vi bortprioriterar förslaget på att införa utredartjänster.

Samtalsmottagning för barn och unga

Under den satsning som i majoritetens förslag går under rubriken “Samordning och utveckling av familjecentraler, Barn- och ungdomshälsan – En väg in” väljer Vänsterpartiet att tillföra 5,5 miljoner kr och infoga vårt förslag om att förstärka första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa med en utveckling av samtalsmottagning.

Förkortad arbetstid

Vi vill införa ett försök på arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Personalen är trött och skulle må väl av att få mer tid för vila och rekreation. En utvilad personal kan också innebära att produktionen kan ökas. 

Vi föreslår därför en modell på 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka.
Vi kan förslagsvis se att enheter vid Falu och Mora lasarett vore lämpligt att testa modellen på. Dock bör val av enheter utses i samverkan med de fackliga organisationerna och personalen. 

Eftersom vårt förslag på ändringsbudget sker i november 2022 så inser vi att ett genomförande av testet rimligtvis kommer kunna träda i kraft först ett halvår in på 2023. Vänsterpartiet avsätter därför 7 miljoner för detta 2023 och därefter 14 miljoner kr följande år.

Som exempel kan nämnas att Vänsterpartiet
och Moderaterna i Värmland kommit överens om att genomföra 6-timmars arbetsdag på försök. Dalarna borde inte vara sämre

Tandvård i hela länet

En god och nära tandvård är viktig för länets invånare. En
god tandhälsa har alltmer blivit en klassfråga.
Vi väljer att göra offensiva satsningar för att rekrytera
personal så att även mindre kliniker kan hållas öppna och
därmed erbjuda service till människor utanför de större
orterna. För att underlätta rekrytering avsätter vi 3,8 miljoner kr för avskrivning av studielån till 5 tandläkare och 5 tandhygienister som är beredda att arbeta på mindre kliniker.

Kollektivtrafik

När det gäller kollektivtrafiken är vår åsikt att det bör vara
så lätt och lockande som möjligt att välja att åka kollektivt
istället för att ta bilen. Dels för att underlätta för människor att kunna åka kollektivt men det är också
den enskilt största satsningen vi kan göra för klimatet i Region Dalarna.

Kollektivtrafiknämnden har stora ekonomiska utmaningar som i grunden bygger på att alltför många människor väljer andra färdsätt än det kollektiva. Orsakerna är flera, i de mest uppenbara fallen beror det på att kollektivtrafikens sträckningar och tidtabeller inte är tillgängliga i den omfattning som krävs för att valet ska falla på det kollektiva resandet. Prisbilden är ett annat skäl till varför en del väljer bort buss eller tåg. 

Åk buss för en tia om dagen

Vänsterpartiet ser att vi i det nuvarande ekonomiska läget i samhället har ett gyllene tillfälle att få människor att i större utsträckning välja att åka kollektivt. Därför väljer vi i vårt budgetförslag att införa den prismodell som vi kallar ”En tia om dagen”. Prismodellen innebär att ett årskort kostar 305 kr i månaden för den som väljer att abonnera på ett busskort som täcker hela Dalarnas geografiska område. Att lägga prisnivån så pass lågt under kostnaden för att välja den egna bilen bedömer vi kunna ge positiva effekter på flera plan. Både för den enskildes privatekonomi och för klimatet. På den låga prisnivån kommer valet av färdsätt  i mycket högre utsträckning att landa på det kollektiva alternativet. 

Vi ser därför att prismodellen i sin helhet kommer ge ökade intäkter på uppskattningsvis 78 miljoner kr under 2023 och 2024. Utöver prismodell väljer Vänsterpartiet även att förstärka kollektivtrafikens budgetram med 40 miljoner kr årligen för att tillförsäkra nämnden en stabil verksamhet. 

Avgiftsfria sommarlovskort för skolungdomar

Ungdomar ska ha rätt till en fritid, även utanför skoltid, oavsett familjens ekonomi. Vi vill därför underlätta göra sommarlovskorten avgiftsfria för ungdomar. Det lägger vi 3 miljoner kr på.

Utökad färdtjänst

För de personer som åker färdtjänst och bor i gränstrakterna mot andra regioner anser vi att man inte skall försvåra deras tillvaro ytterligare utan avsätter 1,5 miljoner kr för att möjliggöra för dem att åka 3 mil utanför länsgränsen utan ytterligare kostnad.

En förberedelse för kollektivtrafik i egen drift

Vänsterpartiet vill att Dalarnas kollektivtrafik ska bedrivas i egen regi. Därför ser vi positivt på att den politiska majoriteten i sin budget föreslår en utredartjänst för kollektivtrafiken under 2023. Vi stödjer denna prioritering men vill anslå att denna tjänst ska inrikta sig mot att ta fram det underlag och förberedelser som Region Dalarna behöver för att när nuvarande avtal löper ut kunna ta över verksamheten och driva i egen regi.

Förstärkning Fontänhus 

Vänsterpartiet ser ett behov av att ge en förstärkt finansiering av Fontänhusen för att säkra och utveckla den verksamhet som bedrivs. Därför tillför vi 1,5 miljoner kr.

Slopat nystartsbidrag

Vänsterpartiet vill upphäva rätten till nystartsbidrag för vårdcentraler, då det är riktat till att öka andelen privata vårdcentraler i länet. Den som etablerar en vårdcentral i Dalarna idag erhåller ett nystartsbidrag motsvarande 300 000 kr per månad under maximalt 3 månaders tid. Regionen har inte möjlighet att bestämma var en privat vårdcentral etablerar sig. Det sker oftast i en tätort och inte nödvändigtvis där behovet är som störst. 

Kopiera länk