• Hem
  • Vi ser möjlighe...
Debatt

Vi ser möjligheter för ökad turism och kollektivtrafik

2018 var möjligheternas år. Då beslutade Dalarnas kommuner att lämna över ansvaret för kollektivtrafiken till region Dalarna.

När regionen fick ansvaret för helheten, behövde inte trätor och oenigheter mellan kommunerna stå i vägen för en gemensam utveckling. Med kollektivtrafiken i ett samlat grepp möjliggörs att visioner om hela Dalarnas kollektivtrafik inte bara skapas, utan också kan genomföras. Därför är Dalarnas trafikförsörjningsplan 2023 – 2032 (sin oinspirerande titel till trots) det dokument som bär fröet för hur framtidens kollektivtrafik ska utvecklas. Planen är på många sätt bra, men saknar lite av den där gnistan som väcker möjligheternas tankar till liv.

Planen beskriver att en vidare utredning och analys behövs, som ska peka på vilket basutbud av trafik länet ska ha och hur kollektivtrafiken kan standardiseras. I sig är det inte fel, men Vänsterpartiet önskar se att analysen även tar sikte på att beskriva kollektivtrafikens möjligheter till att expandera. Att den ska ta höjd för att möjliggöra det kollektiva resandet, som ett realistiskt och hållbart alternativ till det egna resandet i större utsträckning än vad som idag är möjligt.

Kollektivtrafiken behöver även lyftas upp och ses som en del i den regionala utvecklingen och Vänsterpartiet föreslog därför att få in följande skrivning i planen:

“I syfte att stärka kollektivtrafikens roll i Dalarna behöver uppdraget vidgas, att inte enbart fokusera på basresandet, som i huvudsak riktar sig mot skola och arbete. Samarbeten med andra aktörer kan här spela en avgörande roll.

En viktig näring i Dalarna är dess turism och kulturutbud. Samarbeten mellan utövare, institutioner, näringsliv och Region Dalarna kan här upprättas som kan öka det kollektiva resandet bland målgruppen turister och besökare, vilket kan generera en positiv utveckling för resandet, men även för kultur och turistnäringen i Dalarna. Ett exempel på vad ett sådant samarbete skulle kunna vara, är ett i tid begränsat kort som både ger tillgång till evenemang eller besöksmål, del eller helfinansierat och där resan ingår. Genom sådana samarbeten kan busstråk av temporär art upprättas för att passa olika behov som uppstår.”

Inget av våra förslag antogs av regionstyrelsen tyvärr. Bortsett från det krav vi tidigare ställt om att utreda möjligheten till drift i egen regi, som styrelsens utskott redan ställt sig bakom. Men frågan är inte över än. Det slutgiltiga beslutet ska fattas av regionfullmäktige och kanske regionledningen då kan överväga att ändra sin inställning, även till våra andra förslag. Det återstår att se. Det framkommer dock med all tydlighet, i alla fall hittills, att de som står för visioner och framåtanda i region Dalarna, inte sitter i den politiska majoriteten – den kraften besitter Vänsterpartiet.

 

Patrik Liljeglöd
2023-02-10

Kopiera länk