• Hem
  • Regionpolitik
sida

Regionpolitik


Vägen till en jämlik hälsa

Ett land som har råd med med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med en god och fungerande hälso- och sjukvård för alla, där vård ges efter behov.

Sjukvården rymmer hela livet – där börjar det och där slutar det. Rätten till vård och en bra hälsa ska vara lika för alla invånare.

Idag varierar hälsan och medellivslängden mycket beroende på var du bor i länet, vilket kön och vilken utbildningsnivå du har. Det vill vi ändra på.

Sjukvården är inte till salu

Sjukvård ska inte vara en handelsvara. Vi sätter hälsa och människovärdet före marknadsintresset. Vi anser att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst.

Det betyder att vi gärna betalar skatt till sjukvårdsverksamhet, men inte till giriga riskkapitalister.

Vi säger inte nej till privata aktörer, vi säger ja till vinstbegränsning. Skattemedel ska investeras i verksamheten, inte tas ut i vinster.

Öppet längre på vårdcentralen

Primärvården ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Oavsett hur mycket pengar du har eller var du bor, vården ska vara lika för alla. Den vård du behöver ofta ska ligga nära.

Den ska vara vinstfri och klara av den största delen av befolkningens behov av hälso- och sjukvård, såväl den kroppsliga som den psykiska hälsan.

Att använda sig av digital teknologi samt utökade öppettider är viktigt för att öka tillgängligheten i hela länet

Satsa på psykiatrin

Den psykiska ohälsan ökar mest i de yngre generationerna idag. Särskilt drabbas unga kvinnor. Användningen av stafettläkare inom psykiatrin är ett stort bekymmer då behovet av kontinuitet är särskilt viktigt.

Vänsterpartiet vill se ett nationellt Psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. Åtgärder i ett tidigt skede minskar lidande. Vår önskan är att all psykisk ohälsa upptäcks så tidigt som möjligt.

Vänsterpartiet vill satsa kraftfullt på Barn- och Ungdoms-
psykiatri så att vi kan kapa köer för utredning och därmed frigöra resurser för behandling.

Vänsterpartiet vill införa brukarstyrd inläggning inom
psykiatrin, s.k. självinläggning, en viktig kvalitetshöjning
av psykiatrivården.

6 tim arbetsdag är framtiden

Vi vill bygga ett arbetsliv för alla, där personalen har inflytande över sina jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid. Personalen är landstingets viktigaste resurs och medborgarnas viktigaste kontakt.

Bra arbetstidsavtal med vettig schemaläggning för alla som jobbar 24/7 (hela dygnet, sju dagar i veckan) måste finnas. En stor majoritet av landstingets anställda är kvinnor. Därför är en satsning på bättre personalpolitik en feministisk satsning.

Vänsterpartiet vill införa försök med förkortad arbetstid,
6-tim arbetsdag/30-timmars arbetsvecka (med bibehållen lön)  i Dalarna.

Tänderna är en del av kroppen

Skillnaderna i tandhälsa ökar idag på grund av ökande klasskillnader. Tänderna måste behandlas som en del av kroppen.

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Förslaget innebär att alla kostnader över
2 000 kronor subventioneras fullt ut.

Kultur för alla – inte några få

Kultur är läkande, hälsosamt och en grundförutsättning för vår förmåga att forma ett rikt liv. Med Vänsterpartiet garanteras hela Dalarnas befolkning kultur alla dagar i veckan, i hela länet.

Vänsterpartiet har aktivt medverkat till en kraftfullt skapande kulturplan för Dalarna. Nu går vi vidare och genomför intentionerna i detta dokument.

Landstinget/regionen är idag ett viktigt kraftcentrum med ett flertal riktiga utropstecken som Folkmusikens Hus i Rättvik, Dalarnas museum, Dalateatern och Dalasinfoniettan.
Det är vårt uppdrag att slå vakt om dessa och alla kulturella yttringar som idag ifrågasätts av högerextrema idéer.

Vi värnar folkhögskolorna

Vänsterpartiet satsar på bildning och folkbildning. Landstinget ska fortsätta att erbjuda människor god utbildning utanför den ordinarie skolan.
Därför står Vänsterpartiet upp för våra Folkhögskolor i bl.a. Mora, Malung och Borlänge.

Hela Dalarna ska leva

Dalarna är ett stort län och består till största delen av landsbygd. Här bor ca 280 000 personer. Länet har 15 kommuner. Det ska finnas förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Dalarna.

– Landsbygdens många tillgångar ska tas tillvara. Vår strategi bygger på långsiktighet, utvecklad samverkan och ett tydligt ansvar från staten för att grundläggande samhällsservice ska finnas i hela länet.

Nödvändigt för en positiv utveckling av landsbygden är en aktiv regionalpolitik som ger kommunerna samma möjligheter och garanterar service och infrastruktur i hela länet.

Dalabanan och Bergslagsbanan är viktiga järnvägsstråk för både persontransporter och gods. Vi anser att en ny flygplats i Sälen är en dålig idé. Satsning borde istället ske på järnvägen, Västerdalsbanan, samt upprustning av vägarna E16 och riksväg 66.
Vänsterpartiet är även på sikt för en upprustning av Inlandsbanan.

– Det är viktigt att förbättra möjligheterna för små företag på landsbygden att växa. Att främja lokala sparbanker gynnar landsbygden.

Miljö och klimat

Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Vi har nu en historisk och unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.

Ökad jämställdhet ger även bättre förutsättningar för att klara klimatmålen.

Landstingets fastigheter ska fortsätta vara bland Sveriges mest klimateffektiva. Vi vill satsa mer på miljövänliga transporter och elbilar i fordonsflottan. Vi vill se mer ekologisk mat, gärna lokalt producerad.

Vi verkar för ett skogsbruk som kan kombinera klimatnytta med biologisk mångfald.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Vänsterpartiet har i många år kämpat för lägre avgifter och en utbyggd kollektivtrafik för alla, även för dem som bor på landsbygden.

Vi strävar på sikt att införa avgiftsfri kollektivtrafik som är en offensiv miljöpolitisk åtgärd med ekonomisk utjämnande effekt. Det är också en viktig jämställdhetsfråga.

Ett långsiktigt mål är att bedriva kollektivtrafik i Dalarna (buss och färdtjänst) i egen regi. Det ger inte bara lägre kostnader för kommuner och landsting utan även en tryggare tillvaro för chaufförerna.

Kollektivtrafiken ska vara den mest attraktiva färdmetoden till och från de flesta skolor och arbetsplatser i Dalarna. Det ska även gå lätt att pendla till arbetsplatser utanför länet.

Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kollektivtrafik för alla.
Vänsterpartiet vill under mandatperioden förbereda för ett övertagande av kollektivtrafiken i egen regi.

Bygg fler hyresrätter i hela länet

Bostadsbristen är idag akut i många Dalakommuner. Vi behöver fler bostäder för att locka fler människor till länet.

Vänsterpartiet vill att det byggs fler hyresrätter via de allmännyttiga bostadsbolagen. De är en grundförutsättning för att klara bostadsförsörjningen men även för att klara en social bostadspolitik.

Vi uppmuntrar hållbart byggande av flerfamiljhus i trä. Det skulle innebära fler arbetstillfällen i Dalarna.

Mångfald är viktigt för utveckling

För att kunna tillvarata den kunskap och engagemang som finns hos länets invånare är det viktigt att skapa platser och forum där människor kommer till tals och deras engagemang tas tillvara.

Att människor organiserar sig för en bygds utveckling är positivt och kan ske i många olika former, t ex genom byalag, kooperativ och olika föreningar.

Vänsterpartiet strävar efter ett välkomnande samhällsklimat. Arbetet mot rasism, homofobi, patriarkala strukturer och andra former av intolerans och diskriminering ska bekämpas över hela länet.

Gröna näringar

Många framtida jobb finns inom de gröna näringarna. I företag som har sin bas i jord-, skogs- och vattenbruk där många är verksamma inom livsmedelsproduktion. Växande områden är inom turism, livsmedelsförädling och energiproduktion.

Utveckling av de gröna näringarna förbättrar oddsen för inflyttning och utveckling av landsbygden.

Turism

Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. Det är en växande bransch som ger jobb i hela länet. Den moderna besöksnäringen är inte bara långväga resor utan även upplevelser och rekreation i närområdet.

För landsbygdsturismen är natur- och kulturlandskap de viktigaste resurserna – värden som vi måste både värna och kunna använda.

Kopiera länk