• Hem
  • Ett kvartal har...
Blogg

Ett kvartal har gått – vad har hänt?

Välkommen!

Välkommen till det första av många inlägg här på bloggen. Här kommer vi uppdatera med jämna mellanrum om vad som händer politiskt både i regionen och i riksdagen.

 

Vad som har hänt i region Dalarna sedan valet

Fyra månader har förflutit sedan valdagen den 11 september 2022. Valets efterspel och förhandlingar ledde till att Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti gick samman och bildade majoritet i regionen. Vänsterpartiets roll den kommande mandatperioden blev således att vara i opposition. Genom en valteknisk samverkan med Moderaterna kunde vi säkerställa att Vänsterpartiet fick representation i fler av regionens nämnder, styrelser och utskott än vad vi hade förmått om vi stått självständigt.

Vad är valteknisk samverkan och hur går det till?

Valteknisk samverkan innebär inte att partierna samarbetar politiskt, utan ett samarbete där de samverkande partierna lägger samman sina antal mandat när beräkningen görs för hur många ledamöter man har rätt till när en nämnd ska tillsättas.

För den nördige:
Beräkningen går till på följande sätt:

Om en nämnd har 7 ledamotsplatser tillfaller den första platsen till den konstellation som har flest mandat i regionfullmäktige. Därefter halverar man i beräkningen antalet för den konstellation som tilldelades mandatet. Om den halverade siffran fortfarande är högre än den näst största partikonstellationen (eller parti om var och en går för sig själva) så får de även nästa ledamotsplats. Om den i första omgångens näst största konstellation efter delningen har högst antal mandat tilldelas andra platsen den grupperingen istället, varpå man halverar även denna grupps mandatvärde. Denna beräkning görs enligt modellen tills alla ledamotsplatser är tillsatta. Det finns alltså mycket att vinna på att samarbeta för att få ett högt fördelningsvärde, eftersom det ofta genererar fler ledamotsplatser än om varje parti står för sig själv. Vinsten av samarbetet fördelas sedan mellan de samverkande parterna. För Vänsterpartiets del innebar den valtekniska samverkan att vi nu är representerade i stort sätt samtliga regionens nämnder. Om vi valt att inte samarbeta hade vi endast haft representation i Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Här finns listan på de nämnder och utskott Vänsterpartiet är representerade i.

Vänsterpartiet reagerar på politiska omsvängningar

Efter valet stod det snabbt klart att Socialdemokraterna under inga omständigheter kunde tänka sig ytterligare en mandatperiod till i opposition. Det fick oss att misstänka att utgångspunkten för deras förhandlingar främst skulle handla om att få bli en del i en ny politisk ledning för region Dalarna. Frågan om vilken politik de skulle kunna få igenom i en sådan konstellation blev sekundärt.

Kollektivtrafiken

Våra farhågor lät sig inte vänta förrän de en efter en besannades. Först ut under hösten kom svaret på Vänsterpartiets motion “En tia om dagen”.
I motionen föreslog en ny prismodell för årskort i kollektivtrafiken. För 305 kr i månaden skulle resenären kunna skaffa sig ett busskort som är giltigt i hela Dalarna. Förslaget skulle innebära radikalt sänkta trösklar för att införskaffa sig ett busskort. Att välja andra färdmedel än det kollektiva skulle med detta förslag bli väldigt ekonomiskt fördelaktigt, vilket därmed med stor sannolikhet hade genererat fler köpta årskort med en stabilare finansiering av kollektivtrafiken som följd. På så sätt skulle vi ökat tillgängligheten och samtidigt skapat oss bättre ekonomiska förutsättningar till att utveckla kollektivtrafiken. Vänsterpartiets mål i slutänden är förstås avgiftsfri kollektivtrafik i Dalarna, men vi såg detta som ett lämpligt första steg i den riktningen.

Socialdemokraterna har inte tidigare framfört stöd för just detta förslag, men likväl lovade de under valrörelsen att införa avgiftsfria kort för unga under sommaren och detsamma för pensionärer under  lågtrafik. Deras idériktning torde alltså inte ligga på för stort avstånd från vårt förslag. Men under regionfullmäktige var det Socialdemokraterna som med flitigast motstånd debatterade och yrkade avslag på Vänsterpartiets motion.

Nästa slag mot kollektivtrafiken kom när förutsättningarna för driften av kollektivtrafiken efter 2026 skulle beslutas om i december. Här hade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna före valet en samsyn om vikten att ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi. En gemensam motion undertecknat bägge partier, samt uttalade löften från Socialdemokraterna under valet borde givetvis utgöra en bra grogrund för en förändring. Men när handlingarna kom till bordet syntes det inte en stavelse av egen regi i förslaget, varför vår ledamot i kollektivtrafiknämnden David Örnberg yrkade på ett tillägg om att utreda möjligheten till att driva kollektivtrafiken i egen regi. Återigen var det Socialdemokraterna som klev fram och yrkade avslag, trots tidigare löften om motsatsen.

Här kan ni läsa en debattartikel om detta.

Privatiseringar     

Under förra mandatperioden införde den dåvarande borgerliga majoriteten LOV (Lagen om valfrihet) inom BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Detta vållade en stor debatt och både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tog kraftigt avstånd till detta och bjöd på hårt motstånd i debatten. Att avveckla LOV inom BUP, blev även en av Socialdemokraternas främsta löfte under valrörelsen.

Nu har det första kvartalet av den nya mandatperioden avlöpt och det är märkbart tyst kring frågan om LOV och BUP från Socialdemokraterna. Så det finns tydliga tecken på att de intagit en ny hållning i den frågan. I december tjänstgjorde Maja Gilbert Westholm, vårat föregående oppositionsråd, på sitt för förra mandatperiodens sista Hälso- och sjukvårdsnämnd. Under detta möte skulle nämndens verksamhetsplan beslutas. I denna plan framfördes det att “verksamheter som under en längre tid inte når sina mål, ska konkurrensutsättas”. Detta var en skrivning som även den tillskapades under den förra mandatperioden och som låg till grund för att införa privata alternativ till BUP. Maja föreslog därför att denna skrivning skulle tas bort. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är ju överens om att privatiseringar leder till splittring av vården och åderlåter dess resurser. Även denna gång var det Socialdemokraterna som trädde fram och yrkade avslag på Vänsterpartiets förslag. Med det antogs Socialdemokraternas nya budskap om privatiseringar i vården en ny riktning: Privatiseringar är ok, om Socialdemokrater är med och inför dem.    

Här kan ni läsa en debattartikel om detta.

Framtiden i opposition

Det står klart att Vänsterpartiets roll i opposition är oumbärlig, nu när Socialdemokraterna satt sig att styra regionen tillsammans med tre andra borgerliga partier. Det kommer vara vår uppgift att påminna dom om vad de utlovade före valet, men också visa på att en annan väg är möjlig. Vi är övertygade om att de flesta som lade sin röst på Socialdemokraterna, inte önskade sig mer borgerlig politik. Därför har vi ett stort ansvar att fylla, att höja våra röster och visa att Vänsterpartiet är nödvändigt för en politik och ett samhälle som håller till vänster. Socialdemokratin har inte kraften att driva den politiken själva, det kommer denna mandatperiod att visa med all tänkvärd klarhet.

 

Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd
Vänsterpartiet i Region Dalarna

2023-01-16

  

 

Kopiera länk