• Hem
 • Kallelse till d...
sida

Kallelse till distriktsårskonferens 2021

Till Vänsterpartiet Dalarnas partiföreningar och medlemmar

Kallelse till Vänsterpartiet Dalarnas årskonferens 2021

Vänsterpartiet Dalarnas årskonferens sammanträder digitalt 6 mars 2021.

 

1. Vad som ska behandlas på årskonferensen, förslag och motioner

I enlighet med stadgarnas §§ 53 och 68 ska årskonferensen genomföras enligt gängse förhållningsregler.

 

 • 53. Partidistriktets högsta instans är årskonferensen, som genomförs före mars månads utgång varje eller vartannat år. Beslut om mandatperiodens längd fattas av årskonferensen.
 • 68. Årskonferensens dagordning skall uppta följande ärenden:

* distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
* distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
* beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
* val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning
* landstingsfullmäktigegruppens rapport
* verksamhetsplan
* inkomna motioner

I förekommande fall behandlas den kommunala gruppens rapport och rapport från distriktets riksdagsledamöter. Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av årskonferensen.

Förslaget till verksamhetsplan kommer skickas ut i samband med kallelsen, det betyder att verksamhetsplanen kommer vara möjlig att skriva motioner på och distriktsstyrelsen avser föreslå årskonferensen besluta att ingen textredigering via yrkanden ska ske under konferensen.

 

Partiföreningar och medlemmar uppmanas att motionera på förslaget till verksamhetsplan.

 

Motionsrätt har enligt stadgarnas § 65 enskild medlem och partiförening.

 

Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 23 januari 2020.

Motioner skickas med e-post till [email protected]

Skicka gärna motionerna så att varje enskild motion är ett eget bifogat dokument i Word- eller Openoffice-format, undvik att använda pdf.

2. Nomineringar

De val årskonferensen skall göra framgår av stadgarnas § 68. Nomineringar sker i enlighet med stadgarnas §§ 69 och 70

 

Årskonferensens val:

 • Distriktsordförande
 • Distriktsstyrelsens övriga ordinarie ledamöter
 • Distriktsstyrelsens suppleanter
 • Revisorer
 • Revisorssuppleanter
 • Valberedning
 • 69. Årskonferensens val, med undantag av val av valberedning, bereds av en valberedning utsedd av föregående årskonferens. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet. Formerna för nominering fastställs i övrigt av valberedningen.
 • 70. Val av ny valberedning bereds av distriktsstyrelsen eller av särskild valkommitté tillsatt av årskonferensen.

 

Nomineringarna avslutas formellt först på årskonferensen, men för att ge valberedningen möjlighet att bereda sitt förslag har denna fastställt ett sista datum för förhandsnomineringar:

 

Förhandsnomineringar i samtliga val utom val av ny valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2020 och skickas till [email protected] eller postas till Valberedningen, Vänsterpartiet Dalarna, Stigaregatan 7B, 791 60 Falun. Mer information finns i dokumentet ”Nomineringsanmodan från valberedningen”.

 

Val av ny valberedning hanteras inte av valberedningen själva och därför ska nomineringar gällande detta skickas till: [email protected]

Partistyrelsen har beslutat om ordning för beredningen av ny valberedning, se dokumentet ”Beredningen av årskonferensens val av valberedning”. Förhandsnomineringsstopp är 23 januari.

3. Ombudsfördelning, val av årskonferensombud

Partiföreningsmedlemskap regleras i §§ 25 och 25b. Ombudsfördelningen regleras i §§ 61 och 62 och val av ombud i §§ 63 och 64.

 

 • 25. Partiföreningen är partiets grundorganisation. Partiföreningen består av medlemmar inom kommun, kommundel eller på arbetsplats. Partiförening kan även organisera medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med gemensam arbetsgivare. Ingen medlem kan tillhöra fler än en geografiskt baserad partiförening.
 • 25b. Den som tillhör partiförening för medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med gemensam arbetsgivare kan även tillhöra en geografiskt baserad partiförening. Dubbelansluten medlem kan bara kandidera och väljas till ombud på kongress, årskonferens eller motsvarande i en av partiföreningarna. Rösträtt i sådant val kan av dubbelansluten medlem bara utövas i en av partiföreningarna.
 • 61. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet vid tidpunkten för årskonferensens inkallande, dock tidigast fyra månader före dess genomförande. Partiföreningarna erhåller ett ombud för varje påbörjat antal medlemmar, högst 40 och lägst 5. Det totala antalet ombud skall vara minst 20.
 • 62. Partiförening som är bildad efter senaste årsrapport erhåller ombud enligt medlemsantal vid bildandet.
 • 63. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte.
 • 64. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud.

 

Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning bifogas denna kallelse i separat dokument.

 

 

Med kamratliga hälsningar

 

Vänsterpartiet Dalarna

Distriktsstyrelsen

 

Bilagor:

Distriktsstyrelsens förslag till dagordning och mötesordning

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Nomineringsanmodan från valberedningen

Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning

Kopiera länk