• Hem
  • Januari har pas...
Blogg

Januari har passerat – vad har hänt?

Januari 2023 kom med en storm

Efter en stillsam jul och nyår kom januari med en storm. Genom media och inte via regionens egna informationskanaler, fick vi ta del av att regionens biträdande smittskyddsläkare ombetts att säga upp sig själv. Detta sedan en domstol i december dömt honom för olaga intrång i samband med en klimatdemonstration under 2022. Vänsterpartiet reagerade över förfarandet, för även om det inte är politikens roll att gå in i enskilda förhandlingar mellan medarbetare och regionen som arbetsköpare, så ansåg vi att frågan blev principiellt viktig utifrån ett generellt arbetsgivarperspektiv. Vi menade att det är viktigt att Regionen är trovärdig i sin relation till sina anställda och att arbetsrättslig praxis ska gälla alla oavsett anställning. Bara uppgifterna att regionen skulle ha bett biträdande smittskyddsläkare att säga upp sig självmant var ett tecken på att allt inte stod rätt till och ett allvarligt övertramp på hur en seriös arbetsgivare ska förhålla sig gentemot sina anställda. Därför valde Vänsterpartiet att gå ut med ett pressmeddelande där vi klargjorde vår ståndpunkt, vilket vi sedan även tydliggjorde och muntligt framförde i regionens personalutskott, där vi har en ersättarplats. Förhandlingarna har fortsatt och vi vet ännu inte utgången fullt ut i det, mer än att ansvariga tjänstepersoner försäkrat oss om att någon uppsägning är det inte tal om. Vi förmodar att vi får en återrapport vid nästkommande personalutskott. Vänsterpartiet i region Dalarna är dock tydliga med våra besked. Region Dalarna ska vara en seriös, pålitlig och trovärdig motpart som inte agerar godtyckligt eller tummar på arbetsrätten eller drabbas av moralpanik. 

 

Köket på Falu lasarett

Under den förra majoritetens ledning tog Regionen beslutet att lägga om strategin kring tillagning och matdistribution av regionens kök, som innebar att köket i Falun skulle dra ner på sin produktion och att merparten av maten ska tillagas i Mora. Detta var ett beslut som  Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och inte minst från fackligt håll reagerade kraftigt över. Dels därför att konsekvensen av detta beslut innebär att behovet av transporter i länet kommer att öka, vilket bidrar till en negativ utveckling för regionens klimatarbete, men även att regionen blir mer sårbar i sin krishanteringsförmåga. 

I valrörelsen utmålade Socialdemokraterna detta som en av sina viktigaste frågor – ordningen skulle återställas om de fick folkets förtroende. Nu har de makten och sen dess har det varit märkbart tyst. Strax innan jul skrev Servicenämndens blivande ordförande och Socialdemokraten Sebastian Karlberg ett inlägg att han under denna mandatperiod tänkte arbeta för att köket i Faluns skulle vara kvar. De tidigare så tydliga beskeden blev nu höljt i töcken och det framstår ytterst oklart vad han egentligen menar med det. Därför skrev vi en interpellation (en fråga tilltänkt att debatteras i regionfullmäktige) ställd till Sebastian, varför de dröjer med att upphäva beslutet och vad det är som hindrar. Svaret på den frågan kommer på regionfullmäktige den 20 februari 2023.

 

Ett samhällsutvecklande ansvar för fler laddstolpar för elbilar

Inför fullmäktige den 20 februari har Vänsterpartiet ställt ännu en interpellation. Denna gång riktad till regionstyrelsens ordförande Elin Norén. Frågan vi ställer är om den nya politiska ledningen avser höja ambitionen i utbyggnaden av laddinfrastruktur i Dalarna. Det är viktigt att regionen tar ett större ansvar för den regionala utvecklingen vad gäller utbyggnad av laddstolpar, särskilt på de delar i länet som inte är lika kommersiellt gångbart. Innan valet var det Socialdemokraternas åsikt och de lade även ett mycket ambitiöst förslag som hade kunnat utgjort ett kraftigt uppsving för Dalarnas laddinfrastruktur, om inte den förra majoriteten hade avvisat det. Vänsterpartiet delar den ambitionsnivå som Socialdemokraterna gav uttryck för då. Vår fråga är därför om den är en syn som majoriteten tänker driva- och om inte, motivera varför.

 

Vikten av att låta politiken bestämma i principiellt viktiga frågor

Politiken har det yttersta ansvaret för arbetet i regionen. Trots det kan politiken inte bestämma i alla frågor. Att det är så är beslutat via att en s.k. delegationsordning antas. Det är av praktiska skäl som den ordningen är framtagen eftersom det annars skulle ha inneburit att Regionstyrelsen och regionens alla nämnder skulle behövt sammanträda varje dag, för att fatta de beslut som cheferna gör på daglig basis. En delegationsordning som talar om vem som har rätt att besluta om vad, är därför nödvändig. Dock ska man vara medveten om att beslut som fattats via en delegation inte kan överprövas av politiken, dvs politiken kan inte ogiltigförklara ett redan fattat beslut. Politiken kan ta tillbaka en delegation, vilket innebär att i framtiden får politiker fatta liknande beslut istället för tjänstepersoner. 

Frågor som är av principiellt viktig art, dvs sådana vars svar avgörs utifrån vilken politisk kompass som används ska behandlas av politiker i ett politiskt forum, såsom i en nämnd, regionstyrelse eller regionfullmäktige. 

När delegationsordningen skulle antas, upptäckte vi att den politiska ledningen tänkte föreslå att frågan om när en privat vårdcentral begär att inte behöva ta emot fler patienter (s.k. liststopp) så ska den frågan kunna beslutas av tjänstepersoner i regionens organisation. Alltså inte kunna vara föremål för politisk prövning. Det blev som ledningen föreslagit och Vänsterpartiet reserverade sig med följande motivering:

“Grundtanken bakom införandet av vårdval var föreställningen att konkurrens mellan den offentligt och privat drivna vården, skulle leda till ökad effektivitet och högre kvalitet i vården. Det är en analys som Vänsterpartiet inte delar, men det är på dessa grundvalar som konkurrensutsättning av vården vilar. Vi anser därför att det inte är lämpligt att ge en privat vårdcentral fördelar gentemot de regionalt drivna vårdcentralerna. Det menar vi att beviljandet utav ett tillfälligt liststopp innebär. Det sätter likvärdigheten ur spel och vältrar över vårdtyngden på övriga vårdcentraler. I praktiken innebär det i det här fallet att den aktuella privata aktören kan anpassa vårdintagen utifrån sina personella resurser, medan de regionalt drivna vårdcentralerna inte har samma möjlighet, vilket ökar risken för hårdare tryck på den offentligt drivna verksamheten och i förlängningen en mer ansträngd arbetsmiljö och ökad risk för sämre vårdkvalité. Samma resonemang är gällande även för tandvården, varför vi gör samma yrkande på den punkten.

Att bevilja liststopp innebär en stark konkurrensfördel och med ovan nämnda resonemang, blir frågan därför också ytterst principiell. Av den anledningen menar vi i Vänsterpartiet att liknande beslut i framtiden inte bör kunna tas på delegation, utan bör vara ett ärende för politiskt ställningstagande.”

 

Nu är februari här och fler politiska händelser har skett. Kom tillbaka snart igen – för en ny vänsterrapport.

Väl mött,
Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd, Vänsterpartiet
Region Dalarna

2023-02-10

Kopiera länk