• Hem
 • Verksamhetsplan...
sida

Verksamhetsplan 2019 – förslag

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsåret 2019-2020 inleds med valrörelsen gällande EU-valet. Detta arbete kommer vara påbörjat under förra verksamhetsåret men den intensiva delen i arbetet sker under våren 2019. Här är det särskilt viktigt att distriktet intar en valledningsfunktion för hela länet så att partiföreningarna känner att de har fullgod information om Vänsterpartiets politik kring EU, eftersom det är partiföreningarna som genomför det praktiska valarbetet ute i kommunerna under våren. Distriktets fokus andra halvan av verksamhetsåret kommer ligga på att bygga upp en struktur och ett arbete som kan möta upp det faktum att Vänsterpartiet nu har växt kraftigt så att partiet fortsätter att vara en välkomnande, engagerande och stark rörelse.

Politiskt

Vänsterpartiet är den viktigaste socialistiska och feministiska kraften i dagens politik. Vänsterpartiet har också den erkänt bästa politiken kring miljö och klimat. Det är något vi kan vara stolta över, men vi måste ständigt hålla dessa frågor närvarande. Vi måste därför även fortsättningsvis hålla front i både debatt och våra politiska förslag, för att säkerställa att dessa frågor aldrig hamnar i skymundan. Social och ekonomisk jämlik/jämställdhet samt en hållbar miljö och klimat är förutsättningar för ett gott samhälle.

 • Vänsterpartiet ska fortsätta driva den aktiva kampen mot privata vinster i välfärden på både kommunal och regional nivå.
 • Vänsterpartiet ska lyfta fram våra bärande perspektiv och låta dessa genomsyra våra ställningstagande innan beslut inom kommun och region.
 • Vänsterpartiet har tagit över rollen som arbetarrörelsen främste vän, vi ska därför stärka vår relation med fackföreningsrörelsen och dess regionala organ.

Partiföreningen Kommunalvänstern som verkar länsövergripande har här en viktig roll att spela som en samlande kraft.

 • Vänsterpartiet ska vara en bärande del av lokala pridefirande runtom i distriktet.
 • I vår strävan efter det jämlika samhället är den regionala politiken viktig.

Vänsterpartiet ska vara drivande på detta område. Dalarna ska vara en levande och jämlik region i förhållande till storstadsregionerna. Vänsterpartiet ska föra en aktiv politik både för länets landsbygd och tätorter.

 • Vänsterpartiets Miljö- och klimatpolitik behöver prioriteras i både region och
Högtidsdagar

Under året finns det viktiga datum att minnas och högtidlighålla på så många platser som möjligt.

 • 8:e mars, internationella kvinnodagen.
 • 1:a maj, arbetarrörelsens högtidsdag.
 • 17 maj, IDAHOT, internationella dagen mot homo- och transfobi.
 • 9 november, minnesdagen för kristallnatten.
Organisatoriskt

Vänsterpartiet hade 2018 en explosionsartad medlemsutveckling och det innebär att Vänsterpartiet Dalarna har en särskilt viktig uppgift att anpassa sin organisation så att distriktet med alla sina partiföreningar kan fungera optimalt och samtidigt möta alla medlemmars vilja och engagemang. Partiet utvecklas och med stor sannolikhet kommer även vår politik att breddas, med fler medlemmar följer fler olika synsätt och infallsvinklar.

Vänsterpartiet byggs av våra medlemmar. Det viktigaste Vänsterpartiet har gentemot andra partier är vår syn på medlemmen som bärande kraft i vårt arbete. Det ska vi värna och det kräver att alla medlemmar kan synas och höras på lika villkor.

En av de viktigaste utmaningarna vi står inför är att se till att alla medlemmar känner sig välkomna och att de som vill vara aktiva har möjlighet att vara det på sina villkor. Distriktets roll i detta är att så långt det går stötta partiföreningarna i deras arbete.

Därför ska DS:

 • På distriktsårskonferensen inleds en diskussion om distriktets roll och funktion utifrån underlaget i bilagan “Vänsterpartiet Dalarna nuläge och framtid”1. Utifrån diskussionen ansvarar distriktsstyrelsen för att summera och arbeta fram ett organisationsförslag som sedan kommer att beslutas om under halvårskonferensen.
Internfeminism

Vårt internfeministiska arbete gör oss unika och starka som rörelse. Det är viktigt att vi har ett aktivt internfeministiskt arbete för stötta kvinnorna i distriktet.

 • Distriktsstyrelsen ansvarar för att det anordnas minst två kvinnoseparatistisk träffar under verksamhetsåret.
 • Distriktetsstyrelsen ansvarar för att det anordnas en utbildning för samtliga medlemmar under året.
Utbildning & studier

Utifrån de behov som uppstår under året bör DS anordna länsgemensamma ideologiska föreläsningar och vara behjälpliga när partiföreningarna vill anordna utbildningar ur resursbanken (ideologiska, retoriska eller organisatoriska).

Särskilt viktigt kommer det vara att hålla utbildningar för nya medlemmar och distriktet bör anordna sådana kontinuerligt under året.

Distriktsstyrelsen

Distriktstyrelsen och dess framtida arbete kommer att utformas utifrån distriktsårskonferensens diskussioner och de efterföljande beslut som tas av 2019 års halvårskonferens. DS kommer lägga fokus på förslagsarbetet och hålla dialogen med partiföreningarna levande i den processen.

http://dalarna.vansterpartiet.se/nulage-och-framtid-for-vansterpartiet-dalarna/

Utöver det kommer organiseringen av EU-valet och de i verksamhetsplanen utstakade målen vara Distriktsstyrelsens främsta uppgift under året. Distriktstyrelsen ska även fortsätta det påbörjade arbetet med att Använda Vänsterpartiet Dalarnas hemsida för att stärka den gemensamma visionen av Vänsterpartiets politik i Dalarna och genom den nå ut till medlemmarna i distriktet och de som ännu inte är medlemmar

Regionen (f.d. Landstinget)

Regionspolitiken ligger under distriktsstyrelsens ansvar, därför är det viktigt att fortsätta det goda samtalet som skapats mellan distriktsstyrelse och regionsgrupp. Även att fortsätta föra ut Vänsterpartiets syn på situationen i landstinget till partiföreningarna. Distriktets medlemmar behöver självklara plattformar för att diskutera landstingsfrågor och träffa landstingsgruppen.

 • Distriktet planerar tillsammans med landstingsgruppen att ha ca tre aktiviteter tillsammans med tre partiföreningar under året. Tanken är att en dag kombinera verksamhetsbesök samt i samarbete med partiförening ha ett medlemsmöte/offentligt möte på kvällen om ett ämne som ds, partiförening och regiongrupp kommer överens om. Medverkar gör alla tre nivåerna, riks, region, partiförening.
Sammanhållning

För att alla medlemmar ska känna sig som att de är en del av en större rörelse är det viktigt att medlemmar i de olika partiföreningarna möts. Att vi delar med oss av erfarenheter är viktigt för att vi ska få perspektiv och en större gemenskap i socialismen och feminismen.

Distriktsstyrelsen ska jobba utifrån den grundtanken.

 • Partiföreningarna bör ha som mål att alltid delta i distriktsarrangemang.

Tillsammans formar vi framtiden, vi är många men imorgon är vi än fler. För Tillsammans ser vi till att Vänsterpartiet Dalarna växer i medlemsantal och skapar en stark rörelse för förändring!

Kopiera länk