• Hem
 • Nuläge och fram...
sida

Nuläge och framtid för Vänsterpartiet Dalarna

Innehåll
 1. Vänsterpartiet Dalarna
 2. Distriktet som ledningsfunktion
 3. Distriktet som samlande kraft
 4. Rollen som distriktsordförande
 5. Distriktsstyrelsen
 6. Ordförandeträffar
 7. Ombudsman
 8. Opinionsbildning
 9. Distriktslokal
 10. Ekonomi
 11. Valrörelse
 12. Workshop distriktsårskonferensen 2019
 13. Möjliga diskussionsfrågor

 

1. Vänsterpartiet Dalarna

Distriktsstyrelsens uppdrag har två primära sidor. Den ena är att vara en stöttande ledningsfunktion för det politiska arbetet i landstinget/regionen. Det andra är att vara en stärkande och samlande kraft för länets 15 partiföreningar.

2. Distriktet som ledningsfunktion

Den stora skillnaden i det parlamentariska arbetet mellan landstinget/regionen och det som sker runtom i de olika kommunerna, är de fysiska avstånden. Vi har representanter från alla vädersträck i Dalarna och uppdraget innebär en del resande för våra förtroendevalda. Med det medföljer att distriktet kan bistå med kompensation för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning vid de tillfällen våra representanter ska träffas. Det är en viktig förutsättning för att alla medlemmar ska ha jämlika ekonomiska förutsättningar för att kunna axla ett politiskt förtroendeuppdrag. För att kunna arbeta både planerat, framåtskridande och effektivt behöver den parlamentariska gruppen träffas och genomföra flerdagarskonferenser med övernattning, vilket organiseras av regionens politiska sekreterare. Regionsfullmäktige gruppen har dock hjälp av distriktets ombudsman som hanterar den ekonomiska administreringen.

Distriktsstyrelsens behöver ibland också gå in och ta beslut i principiellt viktiga frågor åt den parlamentariska gruppen. Senast var det när det mitt i mandatperioden skulle väljas en representant till den nybildade gemensamma kollektivtrafiksnämnden, där styrelsen fick axla medlemmarnas representativa förtroende och fatta beslut i distriktets namn. Distriktstyrelsen tog även beslut om Vänsterpartiet Dalarnas hållning i storregionfrågan.

Under mandatperioden 2014-18 utvecklade distriktet kontakten och kommunikationen mellan representanterna för det parlamentariska arbetet i landstinget och partiföreningarna runtom i länet. Responsen på detta har varit god och kan utvecklas ytterligare. Under valrörelsen och med de extrainsatser som kommer beskrivas mer ingående längre fram, klev landstingsgruppens politiska arbete ytterligare ett steg ut i ljuset och blev tillgänglig både för medlemmar och allmänheten. Det arbetet bör vi fortsätta med.

3. Distriktet som samlande kraft

I en valanalys [1] genomförd kort tid efter valet 2018 har vi kunnat se ett samband mellan valresultat och grad av ökad organisering vilket inte är så märkligt, desto fler medlemmar som är ute och pratar om Vänsterpartiets politik desto fler medborgare får möjlighet att ta till sig av våra budskap. Partiets kontaktyta med allmänheten ökar och med det ökar även vår möjlighet till påverkan.

För vissa mindre partiföreningar har det varit tufft att hantera både den inre organisationen, valarbetet, att organisera värvning samt mottagande av nya medlemmar. Uppgifterna är stundtals både många och omfattande och fördelade på för få aktiva medlemmar. Distriktet bör se över möjligheten till att arbeta ännu mer stödjande för dessa föreningar. Ett sådant stöd skulle kunna vara att erbjuda partiföreningarna att kontera deras ekonomi och sköta partiföreningens bokföring. Partiföreningen äger då sina pengar och beslutar över dem enligt eget tycke, men administreras av distriktet. Det skulle kunna generera till att partiföreningarna får möjlighet att fokusera mer på sin utåtriktade verksamhet och medlemsvärvning.

Distriktet har under året vidareutvecklat och erbjuder nu efter valet en omfattande planering av utbildningar och organiserade möten för erfarenhetsutbyten mellan Vänsterpartiets nedlemmar runtom i Dalarna. Detta ska vi genomföra och marknadsföra och finansieras av det kompetens och utbildningsabonnemang som distriktsårskonferensen 2018 fastställde.

Under valrörelsen 2018 utökades distriktets arbetsstab med en halvtidstjänst [2] som i huvudsak ägnade sig åt att hjälpa flertalet av partiföreningarna i framtagandet utav valmaterial i form av formgivning och layout, organiserande av tryckning och distribution av detta. Ytterligare ett uppdrag var att bistå med material till sociala medier och även administrerande av några partiföreningars sidor på sociala medier. Det var ett framgångsrikt arbetsätt och det finns en enorm potential i att låta ett sådant arbete få fortsätta, växa och utvecklas. Vi har möjlighet att börja arbetet mot val 2022 redan nu, men det kräver att vi lägger resurser som möjliggör detta.

4. Rollen som distriktsordförande

Distriktsstyrelsens ansvar är att leda och utföra det verksamhetsuppdrag som distriktsårskonferensen givit styrelsen genom främst den antagna verksamhetsplanen och de politiska plattformar som fastställts. Ordförandens roll är att möjliggöra arbetet strukturerat genom både arbetsledning av distriktets anställda och se till att styrelsens dagordning omfattar de beslut som krävs för att verksamhetens mål kan uppfyllas. Distriktsorföranden har tilldelats ett ekonomiskt mandat att kunna fatta beslut mellan tidpunkterna för styrelsens möten. Ordförande är även i första hand styrelsens talesperson i officiella sammanhang och med det förväntas också att ordförande deltar i officiella sammanhang där distriktet deltar.

Ordförande är mellan styrelsemötena ett verktyg, tillsammans med distriktets anställda för att genomföra de beslut som distriktsstyrelsen tagit. I största möjliga mån sker det genom att ordförande intar en arbetsledande roll och delegerar utförandet av uppgifterna till ombudsman. Alla uppgifter går dock inte att delegera och det gäller främst kommunikationen mellan distriktet och partiföreningarna i länet. Distriktet är intet utan partiföreningarna och partiföreningarna blir ganska ensamma utan distriktet, det finns ett ömsesidigt behov av kommunikation och kontakt. Distriktstyrelsens uppdrag är att se till alla föreningars behov och för att skapa solidariska och så jämlika förutsättningar som möjligt för länets alla medlemmar att delta och känna delaktighet i vår gemensamma politik. Det innebär för ordförande att utgöra en länk mellan distriktets olika partiföreningar och bidra till en samsyn och insyn i de olika föreningarna olika förutsättningar. Av den anledningen har distriktstyrelsesammanträdena varit ambulerande och vi har försökt att komma ut och hålla våra möten hos alla partiföreningar. Det optimala vore att ordförande också hade möjlighet att utöver detta även komma och gästa olika partiföreningars sammankomster. I kommunikationen med vissa partiföreningar finns det även ett uttalat önskemål om det, men det finns tidsmässiga hinder för det i dagsläget.

Bland medlemmarna finns även en förväntan att distriktsordförande ska kunna vara en neutral part vid interna konflikter och ordförande får då agera genom samtal och medling. Att kunna göra det förutsätter att bägge parter kan vara öppna om konflikten gentemot varandra, annars blir medling inte görbar. Denna informella funktion har varit alltför vanligt förekommande. Framtiden bör ta ställning till om det är önskvärt att distriktsordförande har denna roll, i sådant fall bör den formaliseras och struktureras så att inte godtycke uppstår. Om inte så måste vi ändå hitta en form som kan hantera behovet.

Ordförande är också den som har det formella arbetsgivaransvaret i förhållande till distriktets anställda. Det innebär att alla de skyldigheter som medföljer med arbetsköparansvaret åläggs distriktsordförande och distriktsstyrelsen. Det gäller, arbetsledning och fördela arbetet. Det innebär en plikt att vara ajour med gällande kollektivavtal, hålla strukturerade årliga medarbetar och lönesamtal [3], samt ansvara för en god psykosocial arbetsmiljö och att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lag. I dagsläget finns inte tiden för att kunna uppfylla dessa krav på ett tillfredställande sätt och det kan vara värt att nämna att den som innehar arbetsköparsvaret också är den som tilldöms straff om brott mot arbetsmiljölagen utdöms.

Om den anställde blir sjukskriven en längre period [4] tillfaller det ordförande ett ansvar att upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbetet. Det innefattar även kontakt med myndigheter såsom försäkringskassa och ev. landsting.

Det är i sammanhanget värt att nämna, att om den anställde är frånvarande, antingen på grund utav sjukdom eller annan planerad ledighet faller i nuläget dennes arbetsuppgifter på ordförande.

5. Distriktsstyrelsen

Distriktstyrelsen består idag utav fem styrelseledamöter och tre ersättare. Målsättningen har varit att styrelsen ska ha en så stor geografisk spridning som möjligt för att hela länets olika aspekter och förutsättningar ska kunna höras och vägas in i styrelsen olika beslut. 2017 och även större delen av 2018 har distriktsstyrelsens möten ägt rum ambulerande runtom i Dalarna. En stor geografisk spridning är bra utifrån ovanstående argument, dock har det också inneburit hinder när distriktstyrelsen ska hålla sina sammanträden. Svårigheter att anpassa mötestider i kombination med stundtals bristande kollektivtrafik och få samåkningsmöjligheter har gjort att närvaron minskat markant. Distriktstyrelsen har därför ökat antal möten som äger rum digitalt. De program för digitala möten som vi hittills haft tillgång till har inte fungerat tillfredställande och det kräver att distriktet införskaffar en stabil mötesplattform om styrelsemöten ska kunna hållas digitalt även framgent.

6. Ordförandeträffar

I verksamhetsplanen är det beslutat att distriktet ska hålla och leda ordförandeträffar kontinuerligt under året. Syftet med det är att skapa en informationskanal mellan distriktet och partiföreningarna. Dalarna är ett stort län och avstånden långa, det innebär att ordförandeträffar som ägt rum vardagkvällar haft ett lågt deltagande.Tid är även en bristvara och det har därför framförts önskemål att inte hålla ordförandeträffar på helger. Det är möjligt att en del ordförandeträffar bör hållas i anslutning till befintliga arrangemang och andra i digital form. I likhet med problematiken kring distriktstyrelsens digitala sammanträden, kräver det en förbättrad digital kommunikationsplattform som är stabil och ändamålsenlig.

7. Ombudsman

Distriktets ombudsman som sedan 2017 är anställd på heltid, men till följd av diverse politiska åtaganden i praktiken ca 70%, är ett administrativt stöd för distriktstyrelsen. Ombudmannen ansvarar bland annat för resebokningar, lokalbokningar, bokföring och administrering av distriktets ekonomi. Utöver detta är det ombudsmannen som verkställer flera av distriktstyrelsens beslut, samt handlägger och förbereder många ärenden inför distriktstyrelsemötena. Under valet fungerade även ombudmannen som valombudsman och utförde nödvändiga arbetens såsom insamlandet av namnunderskrifter för godkännande som skulle lämnas in till länsstyrelsen, planerade och organiserade valturnén m.m.

Distriktet har med sin ombudsman en stor potential att samordna det politiska arbetet både på ett övergripande plan, men också att kunna arbeta för att skapa samarbete mellan partiföreningar. Denna potential är av tidsskäl något begränsad då möjligheten till kontinuerlig arbetsledning saknas. Ombudsmannens arbetsuppgifter, förutom de som tilldelas av distriktsordföranden mellan distriktstyrelsemötena och de som kommer ur mötesbesluten, bygger på ombudsmannens egna initiativförmåga och kreativitet. Distriktet bör se över hur vi ska kunna arbeta mer långsiktigt och strategiskt och hur vi på bästa sätt tar tillavara ombudsmannens kompetens.

8. Opinionsbildning

Distriktets arbete har i huvudsak ägnat sig åt inåtriktad verksamhet i syfte att stödja regionsfullmäktigegruppens arbete och att bistå distriktets mindre partiföreningar utifrån behov. Det har skett på bekostnad av att distriktet inte varit nämnvärt synliga i opinionsbildningen. Distriktets uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik. Här har regionsfullmäktigegruppen med Vänsterpartiets landstingsråd i spetsen antagit den uppgiften, vilket kan falla sig naturligt, men frågan distriktet bör ställa sig, är om distriktstyrelsen bör ta en mer aktiv roll i den offentliga debatten. Det är i sådant fall lämpligt att det skapas en kommunikativ strategi för ett sådant arbete. 

Distriktet ansvarar även för att sprida rikspolitiken, samt att bistå vänsterpartiet Dalarnas riksdagsledamot lokalt.

9. Distriktslokal

2017 fattade distriktstyrelsen ett besluta att säga upp sin lokal/kontor i Borlänge. Det var ekonomisk gynnsamt och genererade till en minskad kostnad på ca 80 000 kr om året. Att distriktet inte haft någon lokal eller kontor har sina avigsidor. Rent kosmetiskt har det tett sig något udda att Vänsterpartiet Dalarna haft sin postadress i Hofors i Gävleborgs län, vilket skapat viss förvirring när utomstående sökt kontakt. Distriktets tillhörigheter har tvingats bli utspridda hos styrelseledamöter och under lång tid även hemma hos ombudsman. Det är inte särskilt praktisk, samt ökar risken markant att distriktets ägodelar tappas eller glöms bort.

Ur en arbetsmiljöaspekt är det inte heller optimalt att ha ett flytande kontor. Det är en stor risk för att gränsdragningen mellan arbetstid och den tid som är ledig suddas ut med ökad stress som följd. Det privata inkräktar lättare på arbetet och arbetet tenderar att kunna äta sig in och vara ständigt närvarande i hemmet.

Om distriktet åter införskaffar sig en lokal, finns det flera aspekter som det behöver tas ställning till och det är vilken funktion en sådan ska ha. Är det ett förråd med tillhörande brevlåda distriktet ska  införskaffa, så behöver det inte innebära någon större kostnad. Den bör dock vara centralt belägen i länet för att minimera resvägen till distriktets olika partiföreningar för så många som möjligt. Om syftet är att vara en arbetsplats åt distriktets anställda, ställer det högre krav och också ett något högre kostnadsläge.

Det har från flera partiföreningar kommit önskemål om att distriktet ska samhyra med partiföreningen. Det skulle kunna vara ekonomisk gynnsamt för både distriktet och den aktuella partiföreningen om det sker i samklang med distriktets behov och syfte med lokalen.

Ska lokalen förutom att vara ett arbetsrum även kunna inrymma möjligheten till mötessammanträden för distriktstyrelsen eller även kunna hålla större sammankomster som utbildningar etc? Detta ska då ställas mot att Vänsterpartiet är medlemmar i ABF och har tillgång till deras lokalutbud genom bokningar. Samtidigt är det inte en nackdel att ha en plats dit medlemmar kan komma till, en plats att ha en hemvisst på, möjligheterna är många och kostnaderna likaså.

En annan aspekt som lyfts är att distriktet i första hand ansvarar för regionspolitiken och regionsfullmäktigegruppens arbete. Ur det perspektivet kan det vara en fördel om lokalens geografiska läge är placerad i närheten till regionspolitiken. Kan en geografisk närhet till regionshuset underlätta och främja ett utvecklat arbete mellan ombudsman och Vänsterpartiets politiska sekreterare i regionen?

10. Ekonomi

Distriktets inkomster består till största delen av det partistöd som utdelas av Region Dalarna utifrån våra mandat i regionsfullmäktige.

Driftkostnader för det politiska arbete består bland annat i att distriktet ger ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättningar, något som är nödvändigt för att kunna bedriva en samlad och genomtänkt politik i regionen, på jämlika villkor. Andra kostnader under året är Vänsterpartiet Dalarnas medverkande på olika arrangemang som Peace & love m.m.

Distriktet har en ombudsman anställd på heltid, men som hittills varit tjänstledig runt 30% av sin tid för andra politiska uppdrag. 2017 sade distriktet upp sin lokal och kontoret i Borlänge som en besparingsåtgärd för att kunna växla upp ombudsmannens dåvarande deltidsanställning till en heltid, vilket bedömdes vara nödvändigt för att kunna klara av valet 2018.

Distriktsordförande arvoderas med 20% av lön för administrativ sekreterare (ca 5800 kr i månaden).

Distriktets åtagande för genomförandet utav utbildningar, konferenser och medverkande på nationella arrangemang såsom kongress och Vänsterdagar finansieras via det kompetens och utbildningsabonnemang som distriktsårskonferensen fastställde 2018 att partiföreningarna ska betala till distriktet för detta ändamål.

Valrörelser är kostsamma och tidigare har dessa finansierats med hjälp av att en del av den årliga budgeten fonderats till en valfond. Innan 2015 hade distriktet och länets partiföreningar en delvis gemensam valfond, dvs partiföreningarna kunde ha egna valfonder men distriktet samlade in pengar så att de kunde fördelas mellan partiföreningarna utifrån förmåga och behov. Fonden finansierade även valrörelse för riksdag och landsting (nu region).

2018 fanns det en del pengar kvar i denna fond, insamlat 2014, vilket möjliggjorde för distriktet att göra personalförstärkningar för att kunna bistå mindre partiföreningar i sitt valarbete. Inför 2022 kommer de ekonomiska förutsättningarna för distriktet att vara helt annorlunda. Även om valresultatet i procent var en framgång för Vänsterpartiet Dalarna, fick vi inte fler mandat, vilket innebar att vi inte fick den ekonomiska förstärkning vi hade önskat.

10% av regionsfullmäktiges mandatstöd går enligt fattat kongressbeslut till Ung Vänster.

11. Valrörelse

Distriktets primära ansvar i en valrörelse är region & riksdagsvalet. Av de pengar som distriktet fonderar till valet 2022 behöver de användas för att bedriva en bra valrörelse i regionen. Valet 2018 fick ta en del av sin valbudget för att stödja en del kommunval. Det var möjligt på grund utav att distriktet gjorde omprioriteringar i budget och avstod från ett större regionsutskick än det som var tänkt. Vi vet redan på förhand att det kommer vara mycket svårt att göra en liknande åtgärd inför 2022. Att det var möjligt nu berodde på att det fanns en liten fondering kvar från 2014 års finansieringsmodell.

Vänsterpartiet har efter detta val, mandat i Dalarnas samtliga kommuner, vilket borgar för bättre förutsättningar inför 2022. Samtidigt har vi många nya medlemmar, vilket kräver ett visst socialt underhåll för att vi ska bibehålla medlemsantalet. Det råder en stor sannolikhet att vissa partiföreningar även 2022 kommer vara i behov av antingen ekonomiskt eller personellt stöd för att kunna bedriva valrörelse. Distriktet tillsammans med dess partiföreningar behöver arbeta fram en åtgärd för att kunna möta upp nästa vals stödbehov så att vi kan växa oss ännu starkare och nå nya framgångar. Rent ekonomiskt i nuläget förmår inte distriktet leverera liknande insatser i ännu ett val, som gjordes 2018. 

12. Workshop distriktsårskonferensen 2019

Texten ovan är en beskrivning av distriktets nuvarande situation och några av de utmaningar och möjligheter som distriktsstyrelsen sett att distriktet har. Syftet med en workshop är att ta fram en tydligare uppdragsbeskrivning för vad distriktet i framtiden ska ägna sig åt och hur vi ska kunna forma dess arbete, samt hur distriktstyrelsen ges förutsättningar för detta. Workshopen kommer gå till på så sätt att distriktårskonferensens ombud och in adjungerade delas upp i grupper som ska få diskutera distriktets framtida utformning utifrån nulägesbeskrivningen och några frågeställningar som distriktstyrelsen tagit fram i förväg. Nedan kommer det finnas några av dessa frågeställningar och det är en fördel om respektive partiförening förbereder denna workshop genom att diskutera i förväg i partiföreningen. Om ni ser andra frågor, tankar eller idéer som inte tagits upp här, så är det mer än välkommet att ta med sig dessa till distriktsårskonferensen. Skickar ni dessutom in det i förväg så har vi dessutom större möjlighet att komplettera materialet inför vårt gemensamma arbete. Resultatet av workshopen kommer sammanställas av distriktsstyrelsen vartefter det kommer föras en dialog med partiföreningarnas ordförande om ett förslag som kommer läggas till höstens halvårskonferens som kommer fatta beslut om distriktets uppdragsbeskrivning.

12. Möjliga diskussionsfrågor

 • Medlemsantalet ökade kraftigt under 2018 och trenden ser i skrivande stund att hålla i sig. 2018 innebar mer än en fördubbling av medlemmar. Hur ser partiföreningarnas möjlighet ut att fånga upp, involvera och ge ett välkomnande mottagande ut i distriktet? Finns det här ett behov av stöd från distriktet? Om ja, hur skulle det stödet i sådant fall kunna se ut?
 • Vad ser ni för behov av stöd från distriktet till partiföreningarna under ett valår? Bör distriktet ha ett uttalat uppdrag i att skapa bättre förutsättningar för partiföreningarna att lyckas i kommunalvalen? Om ja, på vilket sätt?
 • Föreningarna har haft väldigt olika förutsättningar att bedriva valrörelse. Hur kan partiföreningarnas planera för sina resurser inför valet 2022? Klarar alla stå på egna ben? Kan vi på ett smartare sätt tillsammans samköra vårt arbete och planering av våra resurser. Har distriktet någon roll i ett sådant samarbete? Om ja, ge gärna exempel.
 • Under ett vanligt år (alltså inte ett valår), vilket stöd ser ni att distriktet bör ge partiföreningarna för att underlätta deras arbete?
 • Hur ser ni på införandet utav ett ”fadder”-system, där varje styrelseledamot och ersättare tilldelas ett särskilt fadderansvar för en eller flera partiföreningar och att det fortlöpande hålls en ömsesidig kontakt mellan partiföreningen och styrelserepresentanten?
 • Kan distriktstyrelsen bistå partiföreningen i deras politiska arbete i kommunen? Om ja, på vilket sätt?
 • Distriktsårskonferensen 2018 beslutade om upprättandet utav ett ”kompetens & utbildningsabonnemang” som finansierar de utbildningar, deltagande på kongress, vänsterdagar m.m. som distriktet ansvarar för. Kan detta utvecklas?
 • Utifrån stycket om distriktslokal, vad anser ni att distriktet bör lägga tyngdpunkten i val och placering av lokal?

Detta är några exempel på de frågor som kommer diskuteras under workshopen. Ni sitter nog med fler ideér, så skicka gärna in, tillsammans gör vi det bättre.

Era idéer och tankar vill vi gärna att ni skickar till [email protected], märk brevet med rubriken ”Workshop DÅK 2019”.

Patrik Liljeglöd, distriktsordförande

 

[1] Se Valanalys Dalarnas län

[2] Vi fick även ta in ytterligare en anställd på halvtid under en kortare period på grund utav en massiv arbetsanhopning och pressad tidsram.

[3] Skilda vid två tillfällen.

[4] Sjukskrivna i 30 dagar på grund av arbetsorförmåga och som kan antas vara fortsatt sjukskrivna från arbetet mer än 60 dagar.

Kopiera länk